This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 55 от заседание
на ОбС, проведено на 22.02.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 589

ОТНОСНО: Участието на Община Лясковец в проект „Панаир на добрите идеи” на Сдружение ”МИГ Лясковец - Стражица” към Фондация „Америка за България”.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с молба вх.№ РД-01-593/10.02.2011 г. от Сдружение „Местна инициативна група Лясковец – Стражица”.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, “против” няма и 8 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за участие на Община Лясковец в проект „Панаир на добрите идеи” на Сдружение ”МИГ Лясковец - Стражица” към Фондация „Америка за България”.

2. Дава съгласието си за осигуряване на собствен финансов принос на Общината в размер на 10 000 лева за съфинансиране на проект „Панаир на добрите идеи”, на Сдружение ”МИГ Лясковец - Стражица” към Фондация „Америка за България”.

3. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия за участие на Община Лясковец в проект „Панаир на добрите идеи” на Сдружение ”МИГ Лясковец - Стражица” към Фондация „Америка за България”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |