This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 55 от заседание
на ОбС, проведено на 22.02.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 588

ОТНОСНО: Включване на общински нежилищен имот в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение № 580/27.01.2011 г. на Общински съвет-Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2011 г. общински имот, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVІІІ1486, находящ се в кв. 51 по Подробен устройствен план на гр. Лясковец, актуван с Акт за частна общинска собственост № 685/10.02.2011 г.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия по подготовка продажбата на имота по точка 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |