This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 55 от заседание
на ОбС, проведено на 22.02.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 587

ОТНОСНО: Разпореждане с общински имот.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.35 от Закона за общинската собственост, чл.30, ал.1-4 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество и Решение № 369/24.09.2009 г. на Общински съвет-Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Прекратява процедурата за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество, представляващ, застроен Урегулиран поземлен имот ХV – 84 с площ 124 кв.м, заедно с построената в него сграда бивше клубно помещение, преустроено в магазин, находящ се в кв. 13 по Подробен устройствен план на с. Джулюница, общ. Лясковец, актуван с Акт за частна общинска собственост № 7/25.11.1996 г.

2. Включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2011 г. застроен Урегулиран поземлен имот ХV – 84 с площ 155 кв.м, заедно с построената в него едноетажна масивна сграда – магазин за хранителни стоки (бивше клубно помещение), актуван с Акт за частна общинска собственост № 684/ 27.01.2011 г.

3. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по подготовка на разпореждането с имота, описан в точка 2.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |