This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 55 от заседание
на ОбС, проведено на 22.02.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 586

ОТНОСНО: Приемане бюджета на Община Лясковец за 2011 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1, в изпълнение на чл.54, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.27, ал.1, чл.11, ал.7 от Закона за общинските бюджети, чл.11 от Закона за общинския дълг и във връзка с чл.24 от Закона за устройство на държавния бюджет; ПМС № 334/29.12.2010 г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г.; Решение № 715/01.10.2010 г. на Министерския съвет, ПМС № 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и Наредбата на Общински съвет-Лясковец по чл. 9 а от ЗОБ.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 10 гласа “за”, 2 “против” и 5 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема бюджета на Община Лясковец за 2011 г., съгласно бюджетната бланка по пълна бюджетна класификация, и по приложение № 12 от ФО – 81 от 30.12.2010 г., както следва:

А. По приходите – 5 786 012 лева, в т.ч. разпределен по параграфи, съгласно Приложение 1.
1.1. приходи с държавен характер - 3 354 303 лева
1.1.1. обща допълваща субсидия от РБ - 2 867 539 лева
1.1.2. целева субсидия за капиталови разходи
за финансиране на държавни дейности - -
1.1.3. преходен остатък - разпределен съгласно Решение № 576 от 27.01.2011 г. на Общински съвет - Лясковец - 484 834 лева
по функции и дейности, както следва:
Функция 01 “Общи държавни служби”
Дейност 122 “Общинска администрация” 197 лева

Функция 02 “Отбрана и сигурност”
Дейност 219 „Други дейности по отбраната” 9 673 лева

Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност” 7 152 лева

Дейност 282 „Отбранително мобилизационна подготовка” 3 454 лева

Дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните
последствия от бедствия и аварии” 19 166 лева

Дейност 284 “Ликвидиране на последствия
от стихийни бедствия и аварии” 1 586 лева
Функция 03 “Образование”
Дейност 311 „ЦДГ” 48 900 лева

Дейност 322 „Общообразователни училища” 329 453 лева

Дейност 337 „Извънучилищни дейности” 754 лева

Дейност 389 „Други дейности по образованието” 11 830 лева

Функция 04 “Здравеопазване”
Дейност 431 „Детски ясли” 13 602 лева

Дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища” 1 267 лева

Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването” 2 545 лева
Функция 05 “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
Дейност 550 „Център за социална рехабилитация и интеграция” 27 242 лева

Дейност 559 „Други дейности и служби по социално
осигуряване, подпомагане и заетост” 4 791 лева

Функция 07 “Почивно дело, култура”
Дейност 713 „Спорт за всички” 13 лева

Функция 08 “Икономически дейности и услуги”
Дейност 898 „Други дейности по икономиката” 3 209 лева

1.1.4. собствени приходи - 1 930 лева

1.2 приходи с общински характер - 2 431 709 лева
1.2.1. данъчни приходи - 432 800 лева
1.2.2. неданъчни приходи - 1 166 983 лева
в т.ч. просрочени вземания - 8 733 лева
1.2.3. обща изравнителна субсидия
и др.трансфери - 582 700 лева
1.2.4. целева субсидия за капиталови
разходи за финансиране на общински дейности - 129 000 лева
1.2.5. преходен остатък - 361 180 лева
1.2.6. задължения по финансов лизинг - - 9 968 лева
1.2.7. заеми от фонд ФЛАГ - - 117 300 лева
1.2.8. заеми от извънбюджетни сметки
и фондове - - 7 124 лева
1.2.9. заеми от набирателната сметка - - 100 367 лева
1.2.10. остатък към 31.12.2011 г. - - 6 195 лева

Б. По разходите - 5 786 012 лева, съгласно Приложение 2
- държавни дейности - 3 354 303 лева
- дофинансиране - 125 123 лева
Всичко за държавни дейности 3 479 426 лева
- общински дейности - 2 306 586 лева

държавни местни всичко
дейности дейности
1.3. Разпределен по функции 3 479 426 2 306 586 5 786 012

- Функция “Общи държавни служби” 486 397 307 768 794 165
в т.ч. просрочени задължения 93 744 93 744
- дофинансиране 103 085 103 085

- Функция “Отбрана и сигурност” 99 750 99 750
в т.ч. просрочени задължения 2 167 2 167
- Функция “Образование” 2 284 153 228 300 2 512 453
в т.ч. просрочени задължения 3 068 73 358 76 426
- дофинансиране 8 676 8 676

- Функция “Здравеопазване” 286 668 61 575 348 243
в т.ч. просрочени задължения 15 110 15 110

- Функция
“Социално осигуряване и грижи” 78 593 191 582 270 175
в т.ч. просрочени задължения 43 13 627 13 670
- Функция
“Жилищно строителство и БКС” - 1 228 397 1 228 397
в т.ч. просрочени задължения 26 059 26 059
- Функция
“Почивно, култура и религ. дело” 115 533 73 863 189 396
в т.ч. просрочени задължения 2 518 2 518
- дофинансиране 13 362 13 362

- Функция
“Икономически дейности и услуги” 3 209 165 113 168 322
в т.ч. просрочени задължения 6 678 6 678

- Функция IХ “Други” - лихви 49 988 49 988

В. За погасяване на главницата по ползвания кредит от фонд ФЛАГ от приходната част по § 83-29 са предвидени средства в размер на 117 300 лева и в разходната част - Функция IХ “Други” – за лихви са предвидени - 49 913 лева.

2. Приема Инвестиционната програма в изпълнение на чл.12 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2011 г. – разходи за Капитални вложения за 2011 г. 3 946 570 лева, както следва: целева субсидия за капиталови разходи общо 129 000 лева, преходен остатък от 2009 година за местни дейности – 168 625 лева, собствени средства 285 000 лева от извънбюджетни сметки и фондове – 260 116 лева и средства по проекти 3 103 829 лева съгласно Приложение № 5 и Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл.14, ал.2 от ЗДБРБ за 2011 г. Приложение № 10.

3. Определя (съгласно чл.11 и при спазване на изискванията на чл.12 от Закона за общинския дълг):

3.1. Максималния размер на новия общинския дълг - 300 000 лева.
3.2. Максималния размер на общинския дълг към края на бюджетната година – 901 300 лева.
3.3. Годишния размер на плащанията по общинския дълг, както следва:
- главница - 600 568 лева
- лихви - 49 988 лева
Общо: - 650 556 лева

В. Приема следните лимити за разходи:

1. Средства за СБКО на персонала в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения.

2. Утвърждава численост на работещите в Общинска администрация и средства за работна заплата за делегираната от държавата дейност, средства за работна заплата в местни дейности, считано от 01.01.2011 г., в изпълнение на ПМС 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности съгласно Приложение 3.

3. Определя представителни разходи на кмета на Общината за 2011 г. в размер на 3 000 лева, на председателя на Общинския съвет в размер на 400 лева и на кметовете на кметства по 200 лева.

4. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи съгласно Приложение 4.
4.1. Упълномощава кмета на Общината да извършва разходи за заплащане на педагогическия персонал до 85 % по автомобилния транспорт за автобус от местоживеенето до местоработата в друго населено място и обратно, в рамките на получените средства – съгласно чл. 67 от ПМС № 334/29.12.2010 г.

4.2. Упълномощава кмета на Общината да извършва разходи за заплащане на пътни разходи на другия персонал до 85 % по автомобилния транспорт за автобус от местоживеенето до местоработата в друго населено място и обратно - съгласно чл. 29 от ПМС № 334/29.12.2010 г.

5. Утвърждава разчета за субсидии на организациите с нестопанска цел за читалищата съгласно чл. 23, ал. 1 от Закона за народните читалища в размер на 115 520 лева, и за дофинансиране по чл.22, ал.2 от Закона за народните читалища, съгласно програмите за читалищната дейност за 10 362 лева, както следва :
субсидия дофинансиране
гр.Лясковец - 80 864.00 лева (за 14 субсидирани бройки) 3 800 лева

с.Джулюница - 8 664.00 лева (за 1,5 субсидирана бройка) 1 300 лева

с.Козаревец - 8 664.00 лева (за 1,5 субсидирана бройка) 1 100 лева

с.Добри дял - 5 776.00 лева (за 1 субсидирана бройка) 700 лева

с.Драгижево - 5 776.00 лева (за 1 субсидирана бройка) 1 962 лева,
в т.ч. неразплатени разходи за 2009 г. в размер на 762 лева

с.Мерданя - 5 776.00 лева (за 1 субсидирана бройка) 1 500 лева,
в т.ч. неразплатени разходи за 2010 г. в размер на 200 лева

6.1. Приема разчет на разходи за:
- помощи за погребения - 500 лева

- други помощи, след Решение на Общински съвет: -1 500 лева,
включително неразплатени от 2009 г. и 2010 г.

- за еднократна помощ в размер на 50 лева
при раждане на дете с родител, живеещ
на територията на Община Лясковец -2 500 лева, включително неразплатени от 2009 г. и 2010 г.

- членски внос в неправителствени организации - 1 721 лева

6.2. Субсидия за подпомагане на спортни клубове и туристическо дружество, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел съгласно чл.59 (2) от Закона за физическо възпитание и спорт (ЗФВС) за 2 190 лева, както следва:
- ТД “Янтра” – 200 лева
- ФК “Левски” гр. Лясковец – 790 лева, включително остатък от дарение от 2010 г. 590 лева, съгласно § 42 от ЗДБРБ за 2011 г.
- ФК Джулюница – 200 лева
- ФК Козаревец – 200 лева
- ФК Мерданя – 200 лева
- ФК Добри дял – 200 лева
Средствата за футболните клубове да се изразходват за закупуване на спортни екипи.
- ХК „Владислав” Джулюница – 200 лева
- Волейболен клуб гр.Лясковец – 200 лева
Упълномощава Кмета на Общината да договори условията за ползване и отчитане на средствата.

6.3. Субсидия за Местна инициативна група на териториите на Общините Лясковец – Стражица – 10 000 лева.

7. Приема план-сметките на извънбюджетните сметки и фондове в съответствие с Приложение 9 към § 32 от ЗДБРБ – 2011 г. и Европейските фондове, съгласно Приложение 6.

8. Разходите за държавните и местните дейности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити да се извършват съобразно утвърдения им бюджет, съгласно Приложение № 7.

9. Дава съгласие при временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на:
9.1. местни дейности – да ползва временен безлихвен заем от набирателната сметка и/или от ИБСФ, на основание чл.10, ал.7 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, със срок на възстановяване 31.12.2011 г.

9.2. при възникване на временен недостиг на средства за финансиране на “държавни дейности”, да отправи мотивирано искане за авансово предоставяне на обща допълваща субсидия.

9.3. разходи за Еврофондовете до възстановяването им.

10. Задължава Кмета да одобри средствата, разпределени по месеци и тримесечия, съгласно бюджетната класификация за 2011 г.

11. Възлага на Кмета на Общината:
11.1. Да определи конкретни права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

11.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации (второстепенни разпоредители с бюджетни кредити) при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната СФУК.

11.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.

11.4. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на Европейския съюз, по национални програми и други източници за осигуряване на алтернативни източници на средства реализиране на годишните цели на Общината за изпълнение на общинския план за развитие.

11.5. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти.

12. Предоставя правомощия на Кмета на Общината, при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета съгласно чл. 27 от ЗОБ, да:
12.1. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи от една дейност в друга дейност в границите на една бюджетна група без да изменя общия й размер по частта за местните дейности.

12.2. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит в делегираните и местни дейности.

12.3. Да изменя размера на бюджетните кредите на различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта на делегираните от държавата дейности.

12.4. Съгласно § 31 от ЗДБРБ за 2011 г. след 30.06.2011 г. кметът може да прехвърля средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности, с изключение на разходите за дейностите по функция „Образование” и функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” при условие, че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |