This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 54 от заседание
на ОбС, проведено на 27.01.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 584

ОТНОСНО: Обявяване на имот-публична общинска собственост, за частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.2, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 10 гласа “за”, 1 “против” и 6 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложението за обявяване имот-публична общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за училище, кв. 49 по Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация на с. Козаревец, общ. Лясковец, ведно с построените в него сгради - училищна сграда и сгради на допълващото застрояване, за имот-частна общинска собственост, поради отпадане на предназначението му като имот, предназначен за трайно задоволяване на обществени и образователни потребности от местно значение.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |