This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 54 от заседание
на ОбС, проведено на 27.01.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 583

ОТНОСНО: Разпореждане с имот – частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.35, ал.1, чл.57, ал.1 и ал.2, чл.59, ал.6 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество и във връзка с Решение № 523/30.09.2010 г. на Общински съвет-Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа “за”, 2 “против” и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Намалява с 20 на сто изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка в размер на 421 180 лева (четиристотин двадесет и една хиляди, сто и осемдесет лева) на обект: овощна градина с бракувани трайни насаждения, представляващ имоти с №107001 и №053001 с обща площ 382.890 дка, находящи се в землището на с.Джулюница, общ. Лясковец, местност „Здравец”, категория ІІ, бракувани съгласно протокол от 01.03.2010 г. на комисия, назначена от Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Велико Търново, актувани с Акт за частна общинска собственост (АОС-ч) №216/05.05.1997 г. и Акт за частна общинска собственост (АОС-ч) №198/05.05.1997 г., като утвърждава начална тръжна цена в размер на 336 944 лева (триста тридесет и шест хиляди, деветстотин четиридесет и четири лева).

2. Да се организира и проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на обект, представляващ овощна градина с бракувани трайни насаждения, представляващ имоти с № 107001 и № 053001 с обща площ 382.890 дка, находящи се в землището на с. Джулюница, общ. Лясковец, местност „Здравец”, категория ІІ, бракувани съгласно протокол от 01.03.2010 г. на комисия, назначена от Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Велико Търново, актувани с Акт за частна общинска собственост (АОС-ч) № 216/05.05.1997 г. и Акт за частна общинска собственост (АОС-ч) № 198/05.05.1997 г., при начална тръжна цена на 336 944 лева (триста тридесет и шест хиляди, деветстотин четиридесет и четири лева).

3. Търгът да се проведе на 14.03.2011 г. от 9:00 часа в Заседателната зала, в сградата на Община Лясковец, находяща се в гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1.

4. Утвърждава тръжната документация и договора за продажба като част от нея.

5. Определя стъпка на наддаване – 1 % от началната тръжна цена за обекта по точка 1, в размер на – 3 369.44 лева (три хиляди, триста шестдесет и девет лева, четиридесет и четири стотинки).

6. Депозит за участие – 30 % от началната тръжна цена за обекта по точка 1, в размер на 101 083.20 лева (сто и една хиляди, осемдесет и три лева, и двадесет стотинки).

7. Депозитът за участие да се внася по сметка на Община Лясковец: IBAN BG11IORT80433300180001, BIC: IORTBGSF, ТБ “Инвестбанк” АД – клон Велико Търново, в срок до 11.03.2011 г. вкл.

8. Заплащането на договорената цена да се извършва по следния начин:

8.1. Първа вноска - 50 % от цената, с приспаднат депозит, в 7-дневен срок от влизането в сила на заповедта на кмета на Община Лясковец за определяне на спечелилия участник.

8.2. Окончателно плащане - в 15-дневен срок от влизането в сила на заповедта за определяне на спечелилия участник. В този срок купувачът заплаща 2 % режийни разноски върху цената, 2 % местен данък, разходите за изготвяне на пазарна оценка – 200.00 лева; такса “Административна услуга” – в размер на 16.00 лева.
Непарични платежни средства не се приемат.

9. Тръжната документация за обекта се закупува в Информационния център на Община Лясковец, след заплащане на такса в размер на 50.00 лева (петдесет лева), в срок до 17:00 часа на 10.03.2011 г.

10. Спечелилият търга участник да бъде определен със заповед на кмета на Община Лясковец в 7 (седем) дневен срок от провеждане на търга.

11. Заявление за участие в търга се подава в Информационния център на Община Лясковец в срок до 17:00 часа на 11.03.2011 г. - деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

12. При неявяване на кандидати, повторен търг с явно наддаване да се проведе на 21.03.2011 г. в същия час, на същото място, при същите условия, като тръжна документация се закупува до 17:00 часа на 17.03.2011 г.; заявления се приемат до 17:00 часа на 18.03.2011 г.; депозит за участие се заплаща до 18.03.2011 г. вкл.

13. Възлага на кмета на Община Лясковец провеждането на търга и сключването на договор със спечелилия участник.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |