This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 54 от заседание
на ОбС, проведено на 27.01.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 582

ОТНОСНО: Разпореждане с имот-частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.35, ал.1, чл.74, ал.1 и ал.2, чл.81, ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 488/15.06.2010 г. на Общински съвет-Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, 1 “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Намалява с 10 на сто, изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка в размер на 150 190 лева на обект: Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ 79,677 – за комплексно обществено обслужване, находящ се в кв. 48 по Подробен устройствен план – План за регулация на с. Мерданя, общ. Лясковец, с площ 11 148 кв.м, заедно с построените в него сгради: Масивна триетажна сграда – бивше училище, масивна двуетажна сграда – пристройка, масивна едноетажна сграда – физкултурен салон, масивна едноетажна сграда – кухня, масивна едноетажна сграда - склад, актуван с Акт за частна общинска собственост № 676/18.05.2010 г., като утвърждава начална офертна цена в размер на 135 171 лева (сто тридесет и пет хиляди, сто седемдесет и един лева).

2. Да се проведе публично оповестен конкурс съгласно Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество за продажба на Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ 79,677 – за комплексно обществено обслужване, находящ се в кв. 48 по Подробен устройствен план – План за регулация на с. Мерданя, общ. Лясковец, с площ 11 148 кв.м, заедно с построените в него сгради: Масивна триетажна сграда – бивше училище, масивна двуетажна сграда – пристройка, масивна едноетажна сграда – физкултурен салон, масивна едноетажна сграда – кухня, масивна едноетажна сграда - склад, актуван с Акт за частна общинска собственост № 676/18.05.2010 г., при начална конкурсна цена 135 171 лв. (сто тридесет и пет хиляди, сто седемдесет и един лева).

3. Условията, по които ще се оценяват кандидатите, са както следва:
- предложена цена;
- проект за бъдещо развитие;
- инвестиции в обекта;
- разкриване на работни места за жители на община Лясковец.

4. Други условия:
- Забрана за промяна предназначението на обекта по проекта за бъдещо развитие, представен в конкурсното предложение, за срок от 3 години от прехвърляне на собствеността и
- Забрана за извършване на сделки с обекта с вещно прехвърлителен ефект за срок от 3 години от прехвърляне на собствеността.

5. Заплащането на договорената цена се извършва в двуседмичен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на Община Лясковец за определяне на спечелилия конкурса кандидат. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената сума и внесения депозит се заплаща в левове по IBAN BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 445500, ТБ “Инвестбанк” АД – клон Велико Търново. Режийни разноски в размер на 2% върху договорената сума да се заплаща по IBAN BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 447000, ТБ “Инвестбанк” АД – клон Велико Търново. Местен данък в размер на 2% върху договорената сума да се заплаща по IBAN BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 442500, ТБ “Инвестбанк” АД – клон Велико Търново. Разходите, направени от Общината за изготвяне пазарна оценка на имота, в размер на 200 лева се заплащат в касата на Община Лясковец; такса “Административна услуга” в размер на 16 лева да се заплаща в Информационния център в Община Лясковец. Непарични платежни средства не се приемат.

6. Утвърждава конкурсната документация и договора за продажба като част от нея.

7. Конкурсната документация се получава в Информационния център в Община Лясковец след заплащане на такса от 50 лева в срок до 17:00 часа на 10.03.2011 г.

8. Оглед на обектите се извършва през всички работни дни, предхождащи датата на подаване на конкурсни предложения, след закупуване на конкурсна документация и предварителна заявка до общинска администрация.

9. Депозитът, представляващ 10 % от началната конкурсна цена на обекта в размер на 13 517.10 лева се внася по IBAN BG11IORT80433300180001, BIC: IORTBGSF, ТБ “Инвестбанк” АД – клон Велико Търново, в срок до 11.03.2011 г. включително.

10. Конкурсни предложения за обекта се подават в Информационния център в Община Лясковец в срок до 17:00 часа на 11.03.2011 г.

11. Възлага на кмета на Община Лясковец провеждането на конкурса и сключването на договора за продажба на обекта със спечелилия конкурса кандидат.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |