This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 54 от заседание
на ОбС, проведено на 27.01.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 581

ОТНОСНО: Определяне предназначението на общинско жилище за продажба

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация ЗМСМА, чл.42, ал.1, т.2 и ал.2 и чл.47 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.2, ал.1, т.2 и ал.2, чл.33, ал.1, т.3, ал.2, ал.5 и ал.6 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета от Общински съвет-Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа “за”, 2 “против” и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Определя общинско жилище, находящо се в гр. Лясковец, на ул. “Васил Левски“ № 199, описано подробно в Акт за частна общинска собственост (АОС-ч № 683/14.01.2011 г.) за продажба на наемателя Фанка Миткова Ангелова, настанена в него по административен ред от 1988 г.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия, съгласно Закона за общинската собственост и Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета от Общински съвет-Лясковец, свързани с подготовка за продажба на общинското жилище.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |