This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 54 от заседание
на ОбС, проведено на 27.01.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 580

ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2011 година.

На основание чл.21, ал.1, т.12, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 11 гласа “за”, 3 “против” и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема годишна Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2011 година, съгласно Приложение № 1.

2. Програмата по точка 1 може да бъде актуализирана с решение на Общински съвет-Лясковец.

3. Възлага на кмета на Общината извършването на последващите, съгласно закона действия.

Приложение № 1
на Решение № 580/27.01.2011 г.
на Общински съвет-Лясковец

ГОДИШНА ПРОГРАМА

за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2011 година по реда на Закона за общинската собственост

І. ПРОДАЖБА

1. Незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ - за производствено – складови дейности (ПСД), в кв. 132 по подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, подробно описан в АОС (частна) № 656/09.12.2008 г. с площ 7127 кв.м.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за жилищно строителство, в кв. 4 по подробен устройствен план (ПУП) на гр.Лясковец, подробно описан в АОС (частна) № 369/27.12.1999 г. с площ 842 кв.м.

3. Незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ - за жилищно строителство, в кв. 4 по подробен устройствен план (ПУП) на гр.Лясковец, подробно описан в АОС (частна) № 370/27.12.1999 г. с площ 786 кв.м.

4. Незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ - за жилищно строителство, кв.4 по подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, подробно описан в АОС (частна) № 371/27.12.1999 г. с площ 1245 кв.м.

5. Незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІ - за жилищно строителство, в кв. 4 по подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, подробно описан в АОС (частна) № 264/10.06.1997 г. с площ 714 кв.м.

6. Незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІV - за магазин и гаражи, кв.4 по подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, подробно описан в АОС (частна) № 376/27.12.1999 г. с площ 700 кв.м.

7. Незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) І - общински, в кв. 18а по подробен устройствен план (ПУП) на с. Козаревец, подробно описан в АОС (частна) № 409/28.10.2002 г . с площ 966 кв.м.

8. Незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ - общински, в кв.18а по подробен устройствен план (ПУП) на с. Козаревец, подробно описан в АОС (частна) № 410/28.10.2002 г. с площ 965 кв.м.

9. Незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХХV - общински, в кв. 98 по подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, подробно описан в АОС (частна) № 501/14.06.2004 г. с площ 403 кв.м.

10. Земеделска земя - Нива с площ 2.730 дка, находяща се в землището на гр. Лясковец, поземлен имот № 239001, местност “Вачова кория”, ІІІ категория, описана в АОС (частна) № 605/25.06.2007 г.

11. Земеделска земя - Нива с площ 7.719 дка, находяща се в землището на с. Драгижево, поземлен имот № 223004, местност “Воденичката”, ІІІ категория, описана в АОС (частна) № 518/16.12.2004 г.

12. Незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ - за производствено – складови дейности (ПСД), в кв. 144 по подробен устройствен план (ПУП )- промишлена зона (ПЗ) на гр. Лясковец, описан в АОС (частна) № 494/23.02.2004 г. с площ 2310 кв.м.

13. Незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ - общински, в кв. 67 по подробен устройствен план (ПУП) на с. Добри дял, общ. Лясковец, описан в АОС (частна) № 599/10.05.2007 г. с площ 576 кв.м.

14. Овощна градина с обща площ 382.890 дка, находяща се в землището на с. Джулюница, общ. Лясковец, представляваща поземлен имот № 107001 и поземлен имот № 053001, подробно описани в АОС (частна) № 216/05.05.1997 г. и АОС (частна) № 198 / 05.05.1997 г.

15. Незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ - 2407, в кв. 10 по подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, подробно описан в АОС (частна) № 508/01.09.2004 г. с площ 1537 кв.м.

16. Незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) Х - 66, в кв. 10 по подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, подробно описан в АОС (частна) № 509/01.09.2004 г. с площ 467 кв.м.

17. Незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІ - 2393, в кв. 10 по подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, подробно описан в АОС (частна) № 510/01.09.2004 г. с площ 645 кв.м.

18. Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ - 79, 677 – за комплексно обществено обслужване (КОО), находящ се в кв. 48 по подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на с. Мерданя, заедно с построените в него сгради, подробно описан в АОС(частна) № 676/18.05.2010 г. с площ 11 148 кв.м.

19. Обособен обект: Автоспирка с площ 131.66 кв.м, находящ се в едноетажна масивна нежилищна сграда, построена в урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за административно обслужване и комплексно обществено обслужване (АОКОО), в кв. 113 по подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация (ПР) на с. Джулюница, подробно описан в АОС (частна) № 681/16.12.2010 г. с площ 340 кв.м.

20. Поземлен имот № 155034, представляващ Лозе, категория ІІІ (трета), с площ 9.999 дка, местност „Кръста”, находящ се в землището на гр. Лясковец, подробно описан в АОС(частна) № 622/25.06.2007 г.

21. УПИ ХХХІХ за КЖС, кв.98 по ПУП на гр.Лясковец, целият с площ 1833 кв.м, ул. „Васил Левски”, подробно описан в АОС-ч № 540/01.09.2005г.

22. УПИ ХХІ-1229 за ЖС, кв.81 по ПУП на гр.Лясковец, целият с площ 501 кв.м, ул. „Капитан дядо Никола” 4, 4а, подробно описан в АОС-ч № 543/02.09.2005 г.

23. УПИ ХХІІ-1230 за ЖС, кв.81 по ПУП на гр.Лясковец, целият с площ 500 кв.м, ул. „Капитан дядо Никола” № 6, подробно описан в АОС-ч № 544/02.09.2005 г.

24. УПИ ХV-общ. за ЖС, кв.81 по ПУП на гр.Лясковец, целият с площ 588 кв.м, ул. „Капитан дядо Никола”, подробно описан в АОС-ч № 329/14.12.1998 г.

25. УПИ ХХІІІ-1231 за ЖС, кв.81 по ПУП на гр.Лясковец, целият с площ 591 кв.м, ул. „Капитан дядо Никола” № 8, подробно описан в АОС-ч № 545/02.09.2005 г.

ІІ. ОТСТЪПВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ

1. Незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХVІІ - за жилищно строителство (ЖС), в кв. 106 по подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, подробно описан в АОС (частна) № 307/12.11.1997 г. с площ 220 кв.м.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХVІ - за жилищно строителство (ЖС), в кв. 106 по подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, подробно описан в АОС (частна) № 308/12.11.1997 г. с площ 266 кв.м.

3. Незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХV - за жилищно строителство (ЖС), в кв. 106 по подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, подробно описан в АОС (частна) № 309/12.11.1997 г. с площ 266 кв.м.

4. Незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХІV - за жилищно строителство (ЖС), в кв. 106 по подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, подробно описан в АОС (частна) № 310/12.11.1997 г. с площ 385 кв.м.

5. Незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХVІІІ - за жилищно строителство (ЖС), в кв. 106 по подробен устройствен план (ПУП) на гр.Лясковец, подробно описан в АОС (частна) № 306/12.11.1997 г. с площ 240 кв.м.

6. Застроен урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХІХ - за жилищно строителство (ЖС), в кв. 106 по подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, подробно описан в АОС (частна) № 305/12.11.1997 г. с площ 433 кв.м.

7. Незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХХ - за жилищно строителство (ЖС), в кв. 106 по подробен устройствен план (ПУП) на гр.Лясковец, подробно описан в АОС (частна) № 304/12.11.1997 г. с площ 419 кв.м.

ІІІ. ПОД НАЕМ

1. Ветеринарна лечебница с площ 300 кв.м, находяща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) І – 193, в кв. 29 по подробен устройствен план (ПУП) на с. Джулюница, подробно описана в АОС (частна) № 523/20.01.2005 г. с площ 3000 кв.м.

2. Общински помещения (2 бр.), находящи се в Автоспирка в с. Добри дял, с площ 121 кв.м в урегулиран поземлен имот (УПИ) І, в кв. 19 по подробен устройствен план (ПУП) на с. Добри дял, подробно описани в АОС (частна) № 361/25.10.1999 г.

3. Автоспирка с площ 81 кв.м, находяща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) І- за обществено и делово обслужване (ОДО), имот № 353, в кв. 114 по подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация (ПР) на с.Мерданя, подробно описан в АОС (частна) № 678/01.10.2010 г. с площ 430 кв.м.

Общ размер на очакваните приходи от продажби – 180 000 лева.

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС), за 2011 година на Община Лясковец, е приета от Общински съвет-Лясковец по предложение на кмета на Общината с Решение № 580/27.01.2011 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |