This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 54 от заседание
на ОбС, проведено на 27.01.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 578

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 520/30.09.2010 г. на Общински съвет-Лясковец за поемане на общински дълг-кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България "ФЛАГ" ЕАД.

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.27, ал.4 и ал.5, както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение № 316/10.06.2009 г. и Решение № 520/30.09.2010 г. на Общински съвет-Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Точка 1 на Решение № 520/30.09.2010 г. на Общински съвет-Лясковец се изменя по следния начин:

Условие на погасяване:
- Срок на погасяване – се изменя: „до 25.05.2011 г.”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |