This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 54 от заседание
на ОбС, проведено на 27.01.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 577

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, 1 “против” и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изменя и допълва Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Лясковец, по следния начин:

§ 1. В чл. 58 (1) се правят следните изменения и допълнения:

Чл. 58 (1). Общинският съвет определя размера на данъка за всяка нощувка съобразно населените места в общината и категорията на средствата за подслон и местата за настаняване, както следва:

1. категория 1 звезда – 0,30 лева за нощувка;

2. категория 2 звезди - 0,40 лева за нощувка;

3. категория 3 звезди - 0,60 лева за нощувка;

4. категория 4 звезди - 0,60 лева за нощувка;

5. категория 5 звезди - 0,60 лева за нощувка.

§ 2. В чл. 58 се създава нова алинея 6 със следното съдържание:

(6). Данъкът се дължи от датата, на която е започнало предоставянето на нощувки.

§ 3. Създава се § 17 със следното съдържание:

„§ 17. Настоящето изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на туристическия данък на територията на Община Лясковец влиза в сила от 1 февруари 2011 г. „

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |