This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 54 от заседание
на ОбС, проведено на 27.01.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 576

ОТНОСНО: Разпределяне на преходния остатък в делегираните от държавата дейности от 2010 година през 2011 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на § 29, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Реализираните към 31.12.2010 г. икономии от средства в делегираните от държавата дейности в размер общо на 484 834 лева (четиристотин осемдесет и четири хиляди осемстотин тридесет и четири лева) да се използват през 2011 година за финансиране на делегирани от държавата дейности в общинския бюджет за 2011 година, както следва:

Функция 01 “Общи държавни служби”
Дейност 122 “Общинска администрация” 197 лева

Функция 02 “Отбрана и сигурност”
Дейност 219 „Други дейности по отбраната” 9 673 лева

Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност” 7 152 лева

Дейност 282 „Отбранително мобилизационна подготовка” 3 454 лева

Дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните
последствия от бедствия и аварии” 19 166 лева

Дейност 284 “Ликвидиране на последствия
от стихийни бедствия и аварии” 1 586 лева
Функция 03 “Образование”
Дейност 311 „ЦДГ” 48 900 лева

Дейност 322 „Общообразователни училища” 329 453 лева

Дейност 337 „Извънучилищни дейности” 754 лева

Дейност 389 „Други дейности по образованието” 11 830 лева

Функция 04 “Здравеопазване”
Дейност 431 „Детски ясли” 13 602 лева

Дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища” 1 267 лева

Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването” 2 545 лева
Функция 05 “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
Дейност 550 „Център за социална рехабилитация и интеграция” 27 242 лева

Дейност 559 „Други дейности и служби по социално
осигуряване, подпомагане и заетост” 4 791 лева

Функция 07 “Почивно дело, култура”
Дейност 713 „Спорт за всички” 13 лева

Функция 08 “Икономически дейности и услуги”
Дейност 898 „Други дейности по икономиката” 3 209 лева

ВСИЧКО: 484 834 лева

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2021 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |