This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 54 от заседание
на ОбС, проведено на 27.01.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 572

ОТНОСНО: Приемане отчета на бюджета за 2010 година на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.30, ал.1 от Закона за общинските бюджети и в изпълнение на чл.9, ал.1 и ал.2 от Закона за общинския дълг.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, 2 “против” и 6 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2010 г. отчетен по функции, групи и параграфи от ЕБК за 2010 г., както следва:

1.1. По прихода - 5 403 009 лева (приложение 1).
1.2.По разхода - 5 403 009 лева (приложение 2).

2. Приема отчета на разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи и основен ремонт за 2010 г. (приложение 3).

3. Приема уточнения годишен план и отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2010 г. (приложение 4).

4. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове към Разплащателна агенция към фонд “Земеделие” и Структурните фондове към националния фонд (приложение 5).

5. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2010 г. (приложение 6).

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |