This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 49 от заседание
на ОбС, проведено на 28.10.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 534

ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и Иван Анастасов Георгиев от гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, чл.30, ал.3, ал.4, чл.43, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка със заявление с вх.№ М – 1044/17.09.2010 г. от Иван Анастасов Георгиев с постоянен адрес: гр.Лясковец, ул. „Васил Левски” №129.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се прекрати съсобствеността между Община Лясковец от една страна и от друга страна Иван Анастасов Георгиев с постоянен адрес: гр.Лясковец, ул. “Васил Левски” №129, чрез продажбата на 35/450 идеални части, представляващи част от урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV-834, целият с площ 450 кв.м, находящ се в кв. 114 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр.Лясковец, които идеални части са общинска собственост, съгласно Акт за частна общинска собственост (АОС – частна) № 679/11.10.2010 г.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия по прекратяване (ликвидиране) на съсобствеността върху недвижимия имот по точка 1 по реда на Наредбата за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |