This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 46 от заседание
на ОбС, проведено на 19.08.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 501

ОТНОСНО: Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2010 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.25, ал.1 от Закона за общинския бюджет.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, 3 “против” и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема представената информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2010 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |