This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 45 от заседание
на ОбС, проведено на 05.08.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 498

ОТНОСНО: Приемане на Доклад „Анализ на ситуацията и оценка на потребностите за предоставянето на социални услуги на територията на община Лясковец”.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с изпълнение на чл.19 от Закона за социално подпомагане и прилагането на нови подходи за регионално планиране.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване - с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представения Доклад „Анализ на ситуацията и оценка на потребностите за предоставянето на социални услуги на територията на община Лясковец”.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |