This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 43 от заседание
на ОбС, проведено на 24.06.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 491

ОТНОСНО: Разглеждане на точка 4 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Лясковец на 24.06.2010 г. на закрито заседание.

На основание чл.28, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.31, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Разглеждането на точка 4 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Лясковец на 24.06.2010 г. (Предложения за удостояване със звание „Почетен гражданин на Община Лясковец” и носители на годишни награди за заслуги към община Лясковец) да е на закрито заседание.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |