This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 35 от заседание
на ОбС, проведено на 22.12.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 422

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на гаражни клетки в урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ - за гаражи и обслужване, в кв.29 по Подробен устройствен план на гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местната самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.37, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Лясковец, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местната самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за учредяване право на строеж, за изграждане на 16 бр. гаражни клетки: от № 1 до № 16 вкл., със застроена площ, както следва: гаражна клетка № 1 – 20.03 кв.м.; гаражна клетка № 2 – 19.94 кв.м.; гаражна клетка № 3 – 16.72 кв.м.; гаражна клетка № 4 – 15.49 кв.м.; гаражна клетка № 5 – 14.77 кв.м.; гаражна клетка № 6 – 18.95 кв.м.; гаражна клетка № 7 – 19.47 кв.м., гаражна клетка № 8 – 16.05 кв.м.; гаражна клетка № 9 – 14.90 кв.м.; гаражна клетка № 10 – 16.02 кв.м.; гаражна клетка № 11 – 19.19 кв.м.; гаражна клетка № 12 – 22.64 кв.м.; гаражна клетка № 13 – 18.67 кв.м.; гаражна клетка № 14 – 19.45 кв.м.; гаражна клетка № 15 – 20.42 кв.м.; гаражна клетка № 16 – 21.26 кв.м., върху урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ - за гаражи и обслужване, в кв. 29 по подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец;

2. Търговете да се проведат в салона на Община Лясковец, както следва:
2.1. На 01.02.2010 г. от 08.00 часа - за гаражна клетка № 1, със застроена площ 20.03 кв. м. върху урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ - за гаражи и обслужване, в кв. 29 по ПУП на гр. Лясковец;
2.2. На 01.02.2010 г. от 08.30 часа - за гаражна клетка № 2, със застроена площ 19.94 кв. м. върху урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ - за гаражи и обслужване, в кв. 29 по ПУП на гр. Лясковец;
2.3. На 01.02.2010 г. от 09.00 часа - за гаражна клетка № 3, със застроена площ 16.72 кв. м. върху урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ - за гаражи и обслужване, в кв. 29 по ПУП на гр. Лясковец;
2.4. На 01.02.2010 г. от 09.30 часа - за гаражна клетка № 4, със застроена площ 15.49 кв. м. върху урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ - за гаражи и обслужване, в кв. 29 по ПУП на гр. Лясковец;
2.5. На 01.02.2010 г. от 10.00 часа - за гаражна клетка № 5, със застроена площ 14.77 кв. м. върху урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ - за гаражи и обслужване, в кв. 29 по ПУП на гр. Лясковец;
2.6. На 01.02.2010 г. от 10.30 часа - за гаражна клетка № 6, със застроена площ 18.95 кв. м. върху урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ - за гаражи и обслужване, в кв. 29 по ПУП на гр. Лясковец;
2.7. На 01.02.2010 г. от 11.00 часа - за гаражна клетка № 7, със застроена площ 19.47 кв. м. върху урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ - за гаражи и обслужване, в кв. 29 по ПУП на гр. Лясковец;
2.8. На 01.02.2010 г. от 11.30 часа - за гаражна клетка № 8, със застроена площ 16.05 кв. м. върху урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ - за гаражи и обслужване, в кв. 29 по ПУП на гр. Лясковец;
2.9. На 02.02.2010 г. от 08.00 часа - за гаражна клетка № 9 със застроена площ 14.90 кв. м. върху урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ - за гаражи и обслужване, в кв. 29 по ПУП на гр. Лясковец;
2.10. На 02.02.2010 г. от 08.30 часа - за гаражна клетка № 10 със застроена площ 16.02 кв. м. върху урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ - за гаражи и обслужване, в кв. 29 по ПУП на гр. Лясковец;
2.11. На 02.02.2010 г. от 09.00 часа - за гаражна клетка № 11 със застроена площ 19.19 кв. м. върху урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ - за гаражи и обслужване, в кв. 29 по ПУП на гр. Лясковец;
2.12. На 02.02.2010 г. от 09.30 часа - за гаражна клетка № 12 със застроена площ 22.64 кв. м. върху урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ - за гаражи и обслужване, в кв. 29 по ПУП на гр. Лясковец;
2.13. На 02.02.2010 г. от 10.00 часа - за гаражна клетка № 13 със застроена площ 18.67 кв. м. върху урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ - за гаражи и обслужване, в кв. 29 по ПУП на гр. Лясковец;
2.14. На 02.02.2010 г. от 10.30 часа - за гаражна клетка № 14 със застроена площ 19.45 кв. м. върху урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ - за гаражи и обслужване, в кв. 29 по ПУП на гр. Лясковец;
2.15. На 02.02.2010 г. от 11.00 часа - за гаражна клетка № 15 със застроена площ 20.42 кв. м. върху урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ - за гаражи и обслужване, в кв. 29 по ПУП на гр. Лясковец;
2.16. На 02.02.2010 г. от 11.30 часа - за гаражна клетка № 16 със застроена площ 21.26 кв. м. върху урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ - за гаражи и обслужване, в кв. 29 по ПУП на гр. Лясковец;

3. Началната тръжна цена за учредяване право на строеж за изграждане на 16 броя гаражни клетки с обща застроена площ 293.97 кв.м. (от № 1 до № 16 вкл.) върху урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ - за гаражи и обслужване, в кв. 29 по подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, при началната тръжна цена за учредяване право на строеж за изграждане на една гаражна клетка е както следва:

- гаражна клетка № 1 – 20.03 кв.м. е в размер на 1042.00 лв.;
- гаражна клетка № 2 – 19.94 кв.м. е в размер на 1037.00 лв.;
- гаражна клетка № 3 – 16.72 кв.м. е в размер на 869.00 лв.;
- гаражна клетка № 4 – 15.49 кв.м. е в размер на 805.00 лв.;
- гаражна клетка № 5 – 14.77 кв.м. е в размер на 768.00 лв.;
- гаражна клетка № 6 – 18.95 кв.м. е в размер на 985.00 лв.;
- гаражна клетка № 7 – 19.47 кв.м. е в размер на 1012.00 лв.,
- гаражна клетка № 8 – 16.05 кв.м. е в размер на 835.00 лв.;
- гаражна клетка № 9 – 14.90 кв.м. е в размер на 775.00 лв.;
- гаражна клетка № 10- 16.02 кв.м. е в размер на 833.00 лв.;
- гаражна клетка № 11 – 19.19 кв.м. е в размер на 998.00 лв.;
- гаражна клетка № 12 – 22.64 кв.м. е в размер на 1177.00 лв.;
- гаражна клетка № 13 – 18.67 кв.м. е в размер на 971.00 лв.;
- гаражна клетка № 14 – 19.45 кв.м. е в размер на 1011.00 лв.;
- гаражна клетка № 15 – 20.42 кв.м. е в размер на 1062.00 лв.;
- гаражна клетка № 16 – 21.26 кв.м. е в размер на 1106.00 лв.

4. Заплащането на договорената цена се извършва в седемдневен срок от обявяване на заповед по чл. 66, ал. 1 от Наредба за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Лясковец. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената сума и внесеният депозит се заплаща в левове по следната сметка на Община Лясковец: IBAN BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 445900. Режийни разноски в размер на 2% върху договорената сума се заплащат по следната сметка на Община Лясковец: IBAN BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 447000. Местен данък в размер на 2% върху договорената сума се заплаща по следната сметка на Община Лясковец: IBAN BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 442500. Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне на пазарна оценка в размер на 12.50 лв. се заплащат в касата на общината. Такса “Административна услуга” в размер на 16.00 лв. се заплаща в Информационния център в Общината. Непарични платежни средства не се приемат.

5. Утвърждава тръжната документация за всеки от обектите.

6. Тръжната документация за всеки от обектите да се получава в Информационния център в Община Лясковец, след заплащане такса от 50.00 лв. в срок до 17.00 ч. на 29.01.2010 г.

7. Определя стъпка на наддаване 5 % от началната тръжна цена за всеки от обектите.

8. Заявление за участие в търга се подава в Информационния център на Община Лясковец в срок до 17.00 ч. на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

9. Депозитът за участие в търга за учредяване право на строеж за изграждане на гаражни клетки по т. 1. е както следва:

- гаражна клетка № 1 – 20.03 кв.м. е в размер на 104.20 лв.;
- гаражна клетка № 2 – 19.94 кв.м. е в размер на 103.70 лв.;
- гаражна клетка № 3 – 16.72 кв.м. е в размер на 86.90 лв.;
- гаражна клетка № 4 – 15.49 кв.м. е в размер на 80.50 лв.;
- гаражна клетка № 5 – 14.77 кв.м. е в размер на 76.80 лв.;
- гаражна клетка № 6 – 18.95 кв.м. е в размер на 98.50 лв.;
- гаражна клетка № 7 – 19.47 кв.м. е в размер на 101.20 лв.,
- гаражна клетка № 8 – 16.05 кв.м. е в размер на 83.50 лв.;
- гаражна клетка № 9 – 14.90 кв.м. е в размер на 77.50 лв.;
- гаражна клетка № 10- 16.02 кв.м. е в размер на 83.30 лв.;
- гаражна клетка № 11 – 19.19 кв.м. е в размер на 99.80 лв.;
- гаражна клетка № 12 – 22.64 кв.м. е в размер на 117.70 лв.;
- гаражна клетка № 13 – 18.67 кв.м. е в размер на 97.10 лв.;
- гаражна клетка № 14 – 19.45 кв.м. е в размер на 101.10 лв.;
- гаражна клетка № 15 – 20.42 кв.м. е в размер на 106.20 лв.;
- гаражна клетка № 16 – 21.26 кв.м. е в размер на 110.60 лв.,
представляващ 10 % от началната тръжна цена. Същият се внася по следната сметка на Община Лясковец: IBAN BG02STSA93003300702086, BIC: STSABGSF в срок до деня, предхождащ датата на търга.

10. В търговете могат да участват само физически лица, собственици на жилище или ползватели с учредено вещно право на ползване, собственици на лек автомобил, с постоянен или настоящ адрес в гр. Лясковец, ул. “Трети март” № 8, 10, 12, всички входове, на които не е учредено право на строеж за гараж на територията на община Лясковец.

11. При неявяване на кандидати повторни търгове с явно наддаване да се проведат в същите часове, на същото място, при същите условия на следните дати:
11.1. На 08.02.2010 г. от 08.00 часа - за гаражна клетка № 1, със застроена площ 20.03 кв. м. върху урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ - за гаражи и обслужване, в кв. 29 по ПУП на гр. Лясковец;
11.2. На 08.02.2010 г. от 08.30 часа - за гаражна клетка № 2, със застроена площ 19.94 кв. м. върху урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ - за гаражи и обслужване, в кв. 29 по ПУП на гр. Лясковец;
11.3. На 08.02.2010 г. от 09.00 часа - за гаражна клетка № 3, със застроена площ 16.72 кв. м. върху урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ - за гаражи и обслужване, в кв. 29 по ПУП на гр. Лясковец;
11.4. На 08.02.2010 г. от 09.30 часа - за гаражна клетка № 4, със застроена площ 15.49 кв. м. върху урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ - за гаражи и обслужване, в кв. 29 по ПУП на гр. Лясковец;
11.5. На 08.02.2010 г. от 10.00 часа - за гаражна клетка № 5, със застроена площ 14.77 кв. м. върху урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ - за гаражи и обслужване, в кв. 29 по ПУП на гр. Лясковец;
11.6. На 08.02.2010 г. от 10.30 часа - за гаражна клетка № 6, със застроена площ 18.95 кв. м. върху урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ - за гаражи и обслужване, в кв. 29 по ПУП на гр. Лясковец;
11.7. На 08.02.2010 г. от 11.00 часа - за гаражна клетка № 7, със застроена площ 19.47 кв. м. върху урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ - за гаражи и обслужване, в кв. 29 по ПУП на гр. Лясковец;
11.8. На 08.02.2010 г. от 11.30 часа - за гаражна клетка № 8, със застроена площ 16.05 кв. м. върху урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ - за гаражи и обслужване, в кв. 29 по ПУП на гр. Лясковец;
11.9. На 09.02.2010 г. от 08.00 часа - за гаражна клетка № 9 със застроена площ 14.90 кв. м. върху урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ - за гаражи и обслужване, в кв. 29 по ПУП на гр. Лясковец;
11.10. На 09.02.2010 г. от 08.30 часа - за гаражна клетка № 10 със застроена площ 16.02 кв. м. върху урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ - за гаражи и обслужване, в кв. 29 по ПУП на гр. Лясковец;
11.11. На 09.02.2010 г. от 09.00 часа - за гаражна клетка № 11 със застроена площ 19.19 кв. м. върху урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ - за гаражи и обслужване, в кв. 29 по ПУП на гр. Лясковец;
11.12. На 09.02.2010 г. от 09.30 часа - за гаражна клетка № 12 със застроена площ 22.64 кв. м. върху урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ - за гаражи и обслужване, в кв. 29 по ПУП на гр. Лясковец;
11.13. На 09.02.2010 г. от 10.00 часа - за гаражна клетка № 13 със застроена площ 18.67 кв. м. върху урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ - за гаражи и обслужване, в кв. 29 по ПУП на гр. Лясковец;
11.14. На 09.02.2010 г. от 10.30 часа - за гаражна клетка № 14 със застроена площ 19.45 кв. м. върху урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ - за гаражи и обслужване, в кв. 29 по ПУП на гр. Лясковец;
11.15. На 09.02.2010 г. от 11.00 часа - за гаражна клетка № 15 със застроена площ 20.42 кв. м. върху урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ - за гаражи и обслужване, в кв. 29 по ПУП на гр. Лясковец;
11.16. На 09.02.2010 г. от 11.30 часа - за гаражна клетка № 16 със застроена площ 21.26 кв. м. върху урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ - за гаражи и обслужване, в кв. 29 по ПУП на гр. Лясковец;

12. Тръжната документация за участие в повторните търгове да се получава в Информационния център в Община Лясковец, след заплащане такса от 50.00 лв. в срок до 17.00 ч. на 05.02.2010 г.

13. Заявление за участие в повторния търг се подава в Информационния център в Община Лясковец в срок до 17.00 ч. на деня, предхождащ датата на повторния търг.

14. Депозит за участие в повторните търгове за изграждане на гаражни клетки по т. 1. е както следва:

- гаражна клетка № 1 – 20.03 кв.м. е в размер на 104.20 лв.;
- гаражна клетка № 2 – 19.94 кв.м. е в размер на 103.70 лв.;
- гаражна клетка № 3 – 16.72 кв.м. е в размер на 86.90 лв.;
- гаражна клетка № 4 – 15.49 кв.м. е в размер на 80.50 лв.;
- гаражна клетка № 5 – 14.77 кв.м. е в размер на 76.80 лв.;
- гаражна клетка № 6 – 18.95 кв.м. е в размер на 98.50 лв.;
- гаражна клетка № 7 – 19.47 кв.м. е в размер на 101.20 лв.,
- гаражна клетка № 8 – 16.05 кв.м. е в размер на 83.50 лв.;
- гаражна клетка № 9 – 14.90 кв.м. е в размер на 77.50 лв.;
- гаражна клетка № 10- 16.02 кв.м. е в размер на 83.30 лв.;
- гаражна клетка № 11 – 19.19 кв.м. е в размер на 99.80 лв.;
- гаражна клетка № 12 – 22.64 кв.м. е в размер на 117.70 лв.;
- гаражна клетка № 13 – 18.67 кв.м. е в размер на 97.10 лв.;
- гаражна клетка № 14 – 19.45 кв.м. е в размер на 101.10 лв.;
- гаражна клетка № 15 – 20.42 кв.м. е в размер на 106.20 лв.;
- гаражна клетка № 16 – 21.26 кв.м. е в размер на 110.60 лв.,
представляващ 10 % от началната тръжна цена се внася по следната сметка на Община Лясковец: IBAN BG02STSA93003300702086, BIC: STSABGSF, в срок до деня, предхождащ датата на повторния търг.

15. Възлага на Кмета на Община Лясковец провеждането на търговете и сключването на договори със спечелилите участници.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |