This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 35 от заседание
на ОбС, проведено на 22.12.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 420

ОТНОСНО: Преустановяване на действието на договор за учредено възмездно право на строеж.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се преустанови действието на сключения на 17.09.2007 г. договор за учредяване на възмездно право на строеж, сключен между Община Лясковец в качеството й на учредител на правото на строеж и “Радели” ЕООД в качеството му на суперфициар със сключването на спогодба по реда на чл. 365 от Закона за задълженията и договорите.

2. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за спогодба по чл. 365 от ЗЗД по отношение преустановяване действието на договора от 17.09.2007 г. за учредяване на възмездно право на строеж, сключен между Община Лясковец в качеството й на учредител на правото на строеж и “Радели” ЕООД в качеството му на суперфициар, при следните условия:

2.1. Община Лясковец се отказва от претенцията си за обезщетение, представляващо 10% от разгънатата застроена площ в УПИ ХХХІХ, в кв. 98 с включени съответните идеални части от общата част на сградата и 10% от разгънатата застроена площ в УПИ ХХІ, ХІІ, ХV и ХХІІІ, в кв. 81 по ПУП на гр.Лясковец.

2.2. “Радели” ЕООД се отказва от внесения депозит за участие в конкурса, представляващ и гаранция за изпълнение на сключения договор в размер на 10 000 лева, като депозита остава в полза на Община Лясковец.

2.3. Страните по договора – Община Лясковец и “Радели” ЕООД нямат други претенции помежду си относно прекратяване на действието на сключения помежду им договор за учредяване на възмездно право на строеж от 17.09.2007 г.

2.4. Направените от страните разноски по договора остават за тяхна сметка така, както са направени от тях и същите нямат претенции една към друга.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |