This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 35 от заседание
на ОбС, проведено на 22.12.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 418

ОТНОСНО: Отчет по изпълнение на Наредбата за управление на общинските пътища в Община Лясковец, приета от Общински съвет-Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.24 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - с 16 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представения отчет по изпълнение на Наредбата за управление на общинските пътища в Община Лясковец, приета от Общински съвет-Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |