This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 35 от заседание
на ОбС, проведено на 22.12.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 416

ОТНОСНО: Актуализиране на състава на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол на дейностите по социално подпомагане.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.52 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Общественият съвет за упражняване на обществен контрол на дейностите по социално подпомагане да се състои от 9 (девет) члена.

2.Утвърждава състава на Обществения съвет, както следва:

Председател: Сергей Добрев – председател на постоянната комисия „Здравеопазване, социални дейности, младежта, спорт и туризма” към Общински съвет-Лясковец.

Членове:
1.Даниела Арабаджиева - председател на постоянната комисия „Образование, култура, православна църква, вероизповедания” към Общински съвет-Лясковец;
2.Невена Петрова – старши експерт „Здравеопазване и социална политика” общинска администрация Лясковец;
3.Ваня Табакова – управител на Домашен социален патронаж – Лясковец;
4.Мария Вълчева – младши инспектор „Местни такси и данъци” община Лясковец;
5.Веселка Векилова – представител на дирекция „Социално подпомагане” гр. Горна Оряховица, отдел „Социална закрила” – Лясковец;
6.Галина Цанкова – представител на дирекция „Бюро по труда” гр. Горна Оряховица, филиал Лясковец;
7.Соня Гавраилова – представител на „Медицински център – І” гр. Лясковец;
8.Кметове на кметства: Джулюница, Добри дял, Козаревец, Драгижево и Мерданя. Ще участват на ротационен принцип, като останалите четирима представители на кметствата ще участват в заседанията на обществения съвет със съвещателни функции.

3.Заседанията ще се свикват веднъж на два месеца от председателя на Обществения съвет, като за работата си ще съставя протокол.

4.При установяване на пропуски и при сигнали за нарушения при осъществяване на дейностите по социалното подпомагане, общественият съвет уведомява писмено председателя на общинския съвет и инспектората към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |