This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 35 от заседание
на ОбС, проведено на 22.12.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 415

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лясковец с проект “Дневен център за възрастни хора” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, по приоритетна ос 5: Социално включване и насърчаване на социалната икономика, Основна област на интервенция 5.2. Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици “Социални услуги за социално включване”, Компонент 2. Социални услуги за пълнолетни лица.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка със Стратегическия план за развитие на Община Лясковец през 2007-2013 година.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Лясковец с проект “Дневен център за възрастни хора” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по приоритетна ос 5: Социално включване и насърчаване на социалната икономика, Основна област на интервенция 5.2. Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици “Социални услуги за социално включване”, Компонент 2. Социални услуги за пълнолетни лица.

2. Дава съгласие за извършване на дейността по предоставянето на социална услуга за възрастни хора в 5 бр. помещения (№ 4, 5, 6, 8 и 9), 1 бр. обслужващо помещение № 7 – фоайе (чакалня) и сервизно помещение (санитарен възел), находящи се на първи етаж в източната част, в сграда – общинска собственост, изградена в имот с пл. № 1857, за който е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) І – за обществено обслужване, в кв. 77 по Подробен устройствен план на гр. Лясковец, с административен адрес: гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, актуван с акт за публична общинска собственост № 4/22.01.1997 г.

3. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за кандидатстване с проект “Дневен център за възрастни хора” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, по приоритетна ос 5: Социално включване и насърчаване на социалната икономика, Основна област на интервенция 5.2. Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици “Социални услуги за социално включване”, Компонент 2. Социални услуги за пълнолетни лица.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |