This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 35 от заседание
на ОбС, проведено на 22.12.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 410

ОТНОСНО: Споразумения за сътрудничество между Общината, Министерството на културата, Програма на ООН за развитие и следните читалища на територията на общината:1.НЧ “Напредък - 1870” гр.Лясковец; 2.НЧ “Пробуждане - 1896” с.Джулюница.

На основание чл.17, ал.1, т.5 и чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с изпълнение на чл.8, т.23, ал.3 и чл.13, ал.2 от Устройствения правилник на общинска администрация на Община Лясковец и чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общината да участва като партньор на местно ниво в Проект № 00071115 - Програма “Българските библиотеки - място за достъп до информация и комуникация за всеки”.

2. Одобрява текста на Споразумението за сътрудничество по програмата, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

3. В изпълнение на т.1 и т.2 от настоящото решение упълномощава Кмета на Общината да подпише от името на общината съответните споразумения за сътрудничество (Приложение № 1) между Общината, Министерство на културата, Програма на ООН за развитие на следните читалища на територията на общината: НЧ “Напредък - 1870” гр.Лясковец и НЧ “Пробуждане - 1896” с.Джулюница.

4. Общински съвет възлага контрола по изпълнение на програмата на местно ниво на Кмета на Община Лясковец.

5. Задължава Кмета да информира периодично Общинския съвет за изпълнението на програмата на местно ниво.

Приложение №1
на Решение № 410
на Общински съвет-Лясковец

Решение
на Управителния съвет
на Програма “Глоб@лни библиотеки - България”
(извлечение от Протокол от заседание на УС, 14 октомври 2009 г.)

УС:
1.Приема проведената процедура за избор на целеви библиотеки – етап 2009 г. по Програма “Глоб@лни библиотеки - България”.
2.Одобрява основен списък от 455 библиотеки – препоръчани за пълна подкрепа в рамките на субсидията от Фондация “Бил и Мелинда Гейтс” по програмата за етап 2009 г. Пълната подкрепа включва ИКТ оборудване и софтуер за потребители, обучителна програма за библиотечните работници, включване в кампании по застъпничество, работа в мрежа и разгласа на новите библиотечни услуги в периода 2010-2013 г.
3.Библиотеките от списъка ще се считат за включени в програмата след подписване на споразумение за сътрудничество.
4.Библиотеките, определени като резерви (63 на брой), ще бъдат включени на етап 2009 г., в случай че отпаднат библиотеки от основния списък (поради неподписване на споразумение за сътрудничество или по друга причина). Смяната на библиотеки от основния списък с библиотеки от резервите ще се извършва с одобрение на УС.
5.Ако не попаднат в списъка на целевите библиотеки за етап 2009 г., библиотеките – резерви няма да подават нови формуляри за кандидатстване и да бъдат оценявани повторно за етап 2010 г. Те ще бъдат препоръчвани като целеви за етап 2010 г., ако:
-фигурират в общинската кандидатура за етап 2010 г.;
-включването им отговаря на водещите принципи на програмата и стратегическите съображения за етап 2010 г.;
-отговарят на задължителните изисквания за включване в програмата.
6.УС ще вземе допълнително решение относно онези препоръчани за етап 2009 г. библиотеки, които поради неподписване на споразумения за сътрудничество или по други причини не попаднат в окончателния списък от целеви библиотеки за етап 2009 г.Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |