This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 35 от заседание
на ОбС, проведено на 22.12.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 409

ОТНОСНО: Културен календар на Община Лясковец от месец януари до края на март 2010 година и План-сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.

На основание чл.17, ал.1, т.5, чл.21, ал.1, т.6 и т.12, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с изпълнение на чл.13, ал.2 от Устройствения правилник на общинска администрация на Община Лясковец и чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Утвърждава Културен календар за периода от месец януари до края на март 2010 година, съгласно Приложение № 1.

2. Утвърждава План-сметка за необходимите финансови средства в размер на 4400 лева за провеждане на проявите, включени в Културния календар за периода от месец януари до края на март 2010 година, съгласно Приложение № 2.

Приложение № 1
на Решение № 409 от 22.12.2009 г.
на Общински съвет - Лясковец

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР
НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
от месец януари до края на март 2010 година

Месец януари
Отбелязване 162 години от рождението на Христо Ботев. Тематично предаване по общинско кабелно радио.
Срок : 06.01.2010 г.
Организатори:
Община Лясковец
Читалище “Напредък-1870”

Бабинден - конкурс за ”Мис Баба” в Джулюница.
Срок : 21.01.2010 г.
Организатори:
Клуб на пенсионера-
с.Джулюница
Дамски клуб “Джула”

Ергенска вартоломеева сватба. Традиционен празник в с.Козаревец.
Срок : 01.2010 г.
Организатори:
Кметство с.Козаревец
Читалище “Земеделец-1899”

Месец февруари
Откриване на изложба “Алкохол и амбалаж” в Музей на градинарството по повод празника Трифон Зарезан.
Срок : 07 - 14.02.2010 г.
Организатор:
Читалище “Напредък-1870”

Конкурс за най - хубаво домашно вино.
Празничен концерт и награждаване на номинираните винари.
Срок : 13.02.2010 г.
Организатори:
Община Лясковец
Читалище “Напредък-1870”

Отбелязване празника на Трифон Зарезан - ритуално зарязване и народно веселие.
Срок : 14.02.2010 г.
Организатори:
Община Лясковец
Читалище “Напредък-1870”

Отбелязване празника на Трифон Зарезан в съставните села на Община Лясковец.
Срок : 14.02.2010 г.
Организатори:
Кметствата на петте села

Отбелязване 137 години от гибелта на Васил Левски.
Срок : 19.02.2010 г.
Организатори:
Община Лясковец
Читалище “Напредък-1870”

Тодоров ден - традиционно конно надбягване.
Срок: 20.02.2010 г.
Организатори:
Кметство с.Козаревец
Кметство с.Добри дял

Месец март
Откриване на фотоизложба на Руси Русев.
Срок : 01.03.2010 г.
Организатор:
Читалище “Напредък-1870”

Национален празник на България - тържествен ритуал.
Срок: 03.03.2010 г.
Организатори:
Община Лясковец
Читалище “Напредък-1870”

Отбелязване на 130 години Лясковец - град. Кръгла маса.
Срок: 15.03.2010 г.
Организатори:
Община Лясковец
Училищата в града
Празничен пролетен концерт.
Срок: 22.03.2010 г.
Организатор:
Читалище “Напредък-1870”


Приложение № 2
на Решение № 409 от 22.12.2009 г.
на Общински съвет - Лясковец

П л а н - с м е т к а

Относно: Обезпечаване с необходимите средства за провеждането на празниците, включени в Културния календар на Община Лясковец за периода януари - март 2010 година.

Месец януари

Бабинден - конкурс за ”Мис Баба” в Джулюница.
Сума: 100 лева

Ергенска вартоломеева сватба. Традиционен празник в с.Козаревец.
Сума: 300 лева

Месец февруари

Конкурс за най - хубаво домашно вино.
Празничен концерт и награждаване на номинираните винари.
Отбелязване празника на Трифон Зарезан - ритуално зарязване.
Сума: 2 500 лева

Отбелязване празника на Трифон Зарезан в съставните села на Общината.
Сума: 150 лева - по 30 лева
за всяко кметство

Отбелязване 137 години от гибелта на Васил Левски.
Сума: 100 лева

Тодоров ден - традиционно конно надбягване.
Сума: 300 лева за с.Козаревец
300 лева за с.Добри дял

Национален празник на България - тържествен ритуал.
Сума: 100 лева
и по 50 лева за всяко кметство

Отбелязване на 130 години Лясковец - град. Кръгла маса.
Сума: 300 лева

Обща сума по календара: от януари до март 2010 година - 4400 лева.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |