This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 34 от заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 403

ОТНОСНО: Приемане на допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.6 от Закона за местните данъци и такси, чл.6, ал.1 и ал.3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, 2 “против” и 5 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси, по следния начин:
§ 1. Отменя чл.15. (3).

§ 2. Създава нов чл.15а със следното съдържание:

Чл.15а. (1). За имотите, които няма да се ползват през цялата година и е подадена декларация от собственика или собствениците на имота в Община Лясковец до 30 ноември на предходната календарна година, не се събира такса за:

1. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
2. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждането на битови отпадъци.

(2). На основание чл.63, ал.1 от ЗМДТ, таксата за почистване на улични платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползван, се начислява за всички имоти, без значение дали са използваеми или не. Размерът на тази такса се определя с решение на Общински съвет в промили към данъчната оценка на имота.

(3). Заявлението - декларация по чл.15а, ал.1 съдържа следния текст:

“1. Декларирам/ме, в качеството на данъчно задължено/и лице/а, че имот с партиден №……………………………………, представляващ……………………………………… находящ се на адрес: ……………..………………………………………………….……………… няма да се използва през цялата …………….. година и съм/сме запознати с кратките указания на гърба на тази декларация.
2. Прилагам/ме заверени копия от документи, доказващи размера на потреблението на ел. енергия и вода през месеца, предхождащ месеца на подаване на настоящето заявление – декларация.
3. Задължавам/ме се да представим документи в срок до 30.10.2010 г., издадени от съответните дружества (“Е.ON България” АД - гр.Варна и „ВиК Йовковци” ООД - гр.Велико Търново), доказващи, че годишното потребление не надхвърля 100 kw ел. енергия и 10 куб.м. вода.
4. Уведомен/и съм/сме, че при констатирано ползване на имота, дължа/им такса “Битови отпадъци” заедно със съответната лихва.
5. Декларирам/ме, в качеството на данъчно задължено/и лице/а, че са платени всички публични задължения за горепосочения имот, включително и за текущата година.
6. За деклариране на неверни данни нося/им отговорност по чл.255 и чл.313 от НК.”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |