This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 34 от заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 402

ОТНОСНО: Приемане на изменение на бюджета на Община Лясковец за 2009 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.5 и чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.18 от Закона за общинските бюджети.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Приема изменение на бюджета на Община Лясковец за 2009 година, както следва:

По разходите - - 0 лева
А. Местни дейности - - 13 513 лева

1. Функция III – “Образование”

Дейност 311 Целодневни детски градини
§ 51-00 Основен ремонт на ДМА - - 58 000 лева

2. Функция І - “Общи държавни служби”

Дейност 123 – Общински съвети - + 18 000 лева
Други възнаграждения и плащания § 0202 - + 15 500 лева
Задължителни осигурителни вноски § 0500 - + 2 400 лева
Издръжка § 1000 - + 100 лева
в т.ч. Материали § 1015 - + 100 лева

3. Функция ІІІ – “Образование”

Дейност 311 Целодневни детски градини - + 9 000 лева
Издръжка § 1000 - + 9 000 лева
в т.ч. Вода, горива и ел. енергия § 1016 - + 9 000 лева

4. Функция ІV – “Здравеопазване”

Дейност 431 Детски ясли - + 900 лева
Издръжка § 1000 - + 900 лева
в т.ч. Вода, горива и ел. енергия § 1016 - + 900 лева

5. Функция V – “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

Дейност 524 Домашен социален патронаж - + 1 600 лева
Издръжка § 1000 - + 1 600 лева
в т.ч. Вода, горива и ел. енергия § 1016 - + 1 600 лева

6. Функция ІV – “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда

Дейност 604 Осветление на улици и площади - + 14 987 лева
Издръжка § 1000 - + 14 987 лева
в т.ч. Вода, горива и ел. енергия § 1016 - + 14 987 лева

Б. Дофинансиране на делегираните от държавата дейности –
+ 13 513 лева, съгласно Решение № 357/10.09.2009 г.

1.Функция III - „Образование”

Дейност 322 Общообразователни училища - + 13 513 лева
в т.ч. за:

ОУ “П.Р.Славейков” - с.Джулюница + 4 973 лева

ОУ “Кирил и Методий” - с.Козаревец + 4 568 лева

ОУ “Иван Вазов” - с.Добри дял + 3 972 лева

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |