This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 34 от заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 400

ОТНОСНО: Допускане изготвяне на проект за частично изменение на действащия подробен устройствен план за улична регулация (ПУР) на гр.Лясковец в обхват урегулиран поземлен имот (УПИ) І-за парк в кв.29 и граничещата с него в северна посока улица с осови точки (о.т.) 23-1023-2168-2169.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за устройство на територията и Задание на Главния архитект на Община Лясковец за изработване на проект за частично изменение на Подробен устройствен план за улична регулация с обхват урегулиран поземлен имот (УПИ) І-за парк в кв.29 и улица с осови точки (о.т.) 23-1023-2168-2169.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие да се допусне на основание на чл.134, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за устройство на територията, частично изменение на Подробен устройствен план за улична регулация (ПУП-ПУР) с обхват урегулиран поземлен имот (УПИ) І-за парк в кв.29 и улица с осови точки (о.т.) 23-1023-2168-2169, с което да се промени границата между тях, съобразно приложените техническо задание и скица-предложение при запазване на установения начин на ползване.

2. Проектът за частично изменение на Подробен устройствен план за улична регулация (ПУП-ПУР) да се изготви в обхват и съдържание, съобразно изискванията на действащата нормативна уредба по устройство на територията.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |