This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 34 от заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 399

ОТНОСНО: Допускане изготвянето на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план за улична регулация (ПУР) на гр.Лясковец в обхвата на зоната на централна градска част – централен площад.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за устройство на територията и Задание на Главния архитект на Община Лясковец за изработване на проект за частично изменение на Подробен устройствен план за улична регулация с обхват УПИ І - за площад и УПИ VІІ - за читалище в квартал 80.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие да се допусне на основание на чл.134, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за устройство на територията, частично изменение на Подробен устройствен план за улична регулация с обхват УПИ І - за площад и УПИ VІІ - за читалище, в квартал 80, с което да се промени границата между тях в зависимост от основното застрояване и според установения начин на ползване, като новообразуваният урегулиран поземлен имот VІІ, в квартал 80, да бъде отразен в устройствена зона “За обществено и делово обслужване”.

2. Проектът за частично изменение на Подробен устройствен план за улична регулация да се изготви в обхват и съдържание, съобразно изискванията на действащата нормативна уредба по устройство на територията.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |