This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 34 от заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 398

ОТНОСНО: Предоставяне еднократна помощ за операция в чужбина.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, т.6.1. от Решение №261/26.02.2009 г. на Общински съвет – Лясковец и молба с вх.№ 275/04.11.2009 г. от Диана Михайлова Стоянова.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Да се предостави еднократна помощ в размер на 1000 лева на Диана Михайлова Стоянова, от гр.Лясковец, ул. „Възраждане” № 3 за операция в чужбина, като за използваните средствата бъдат представени разходо-оправдателни документи.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |