This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 34 от заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 396

ОТНОСНО: Регистрация на програмата на Общинско кабелно радио “Лясковец”.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 125а от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ), в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи и да извърши изискваните от Закона за радиото и телевизията действия за регистрация на Община Лясковец пред Съвета за електронни медии, като лице, което създава радио - или телевизионни програми (програмата на Общинско кабелно радио “Лясковец”).
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |