This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 32 от заседание
на ОбС, проведено на 29.10.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 389

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на гаражни клетки в урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв.2 а по ПУП на гр.Лясковец и в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХV - за гаражи и обслужване, кв.3 по ПУП на гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.37, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Да се проведат публични търгове с явно наддаване за учредяване право на строеж, както следва:

1.1. За изграждане на 20 броя гаражни клетки: от № 1 до № 8 включително; от № 16 до № 19 включително; от № 21 до № 28 включително, всяка една от тях със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр.Лясковец;

1.2. За изграждане на 1 брой гаражна клетка: № 3 със застроена площ 33 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) ХV - за гаражи и обслужване, кв. 3 по ПУП на гр. Лясковец.

2. Търговете да се проведат в салона на Община Лясковец, както следва:

2.1. На 16.11.2009 г. от 08.00 часа - за гаражна клетка № 1, със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр.Лясковец;

2.2. На 16.11.2009 г. от 09.00 часа - за гаражна клетка № 2, със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр.Лясковец;

2.3. На 16.11.2009 г. от 10.00 часа - за гаражна клетка № 3, със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр.Лясковец;

2.4. На 16.11.2009 г. от 11.00 часа - за гаражна клетка № 4, със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр.Лясковец;

2.5. На 16.11.2009 г. от 13.00 часа - за гаражна клетка № 5, със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр.Лясковец;

2.6. На 16.11.2009 г. от 14.00 часа - за гаражна клетка № 6, със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр.Лясковец;

2.7. На 16.11.2009 г. от 15.00 часа - за гаражна клетка № 7, със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр.Лясковец;

2.8. На 16.11.2009 г. от 16.00 часа - за гаражна клетка № 8, със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр.Лясковец;

2.9. На 17.11.2009 г. от 08.00 часа - за гаражна клетка № 16 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр.Лясковец;

2.10. На 17.11.2009 г. от 09.00 часа - за гаражна клетка № 17 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр.Лясковец;

2.11. На 17.11.2009 г. от 10.00 часа - за гаражна клетка № 18 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр.Лясковец;

2.12. На 17.11.2009 г. от 11.00 часа - за гаражна клетка № 19 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр.Лясковец;

2.13. На 17.11.2009 г. от 12.00 часа - за гаражна клетка № 21 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр.Лясковец;

2.14. На 18.11.2009 г. от 08.00 часа - за гаражна клетка № 22 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр.Лясковец;

2.15. На 18.11.2009 г. от 09.00 часа - за гаражна клетка № 23 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр.Лясковец;

2.16. На 18.11.2009 г. от 10.00 часа - за гаражна клетка № 24 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр.Лясковец;

2.17. На 18.11.2009 г. от 11.00 часа - за гаражна клетка № 25 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр.Лясковец;

2.18. На 18.11.2009 г. от 12.00 часа - за гаражна клетка № 26 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр.Лясковец;

2.19. На 19.11.2009 г. от 08.00 часа - за гаражна клетка № 27 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр.Лясковец;

2.20. На 19.11.2009 г. от 09.00 часа - за гаражна клетка № 28 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр.Лясковец;

2.21. На 19.11.2009 г. от 10.00 ч. за гаражна клетка с № 3 със застроена площ 33 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) ХV - за гаражи и обслужване, кв. 3 по ПУП на гр.Лясковец.

3. Началната тръжна цена за учредяване право на строеж, както следва:

3.1. за изграждане на една гаражна клетка със застроена площ 21 кв.м за учредяване право на строеж на гаражни клетки: от № 1 до № 8 включително; от № 16 до № 19 включително; от № 21 до № 28 включително, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2 а по ПУП на гр.Лясковец - в размер на 525.00 лева (петстотин двадесет и пет лева).

3.2. за изграждане на гаражна клетка № 3 със застроена площ 33 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) ХV - за гаражи и обслужване, кв. 3 по ПУП на гр.Лясковец - в размер на 800.00 лева (осемстотин лева).

4. Заплащането на договорената цена се извършва в седемдневен срок от обявяване на заповед по чл.66, ал.1 от Наредба за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Лясковец. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената сума и внесеният депозит се заплаща в левове по следната сметка на Община Лясковец: IBAN BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 445900. Режийни разноски в размер на 2% върху договорената сума се заплащат по следната сметка на Община Лясковец: IBAN BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 447000. Местен данък в размер на 2% върху договорената сума се заплаща по следната сметка на Община Лясковец: IBAN BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 442500. Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне на пазарна оценка в размер на 4.76 лева се заплащат в касата на общината. Такса “Административна услуга” в размер на 16.00 лева се заплаща в Информационния център в Общината. Непарични платежни средства не се приемат.

5. Утвърждава тръжната документация за всеки от обектите.

6. Тръжната документация за всеки от обектите да се получава в Информационния център в Община Лясковец, след заплащане такса от 50.00 лева в срок до 17.00 часа на 13.11.2009 г.

7. Определя стъпка на наддаване 5 % от началната тръжна цена за всеки от обектите.

8. Заявление за участие в търга се подава в Информационния център на Община Лясковец в срок до 17.00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

9. Депозит за участие за гаражни клетки по точка 1.1. в размер на 52.50 лева, представляващ 10 % от началната тръжна цена и за гаражна клетка по точка 1.2. в размер на 80.00 лева, представляващ 10 % от началната тръжна цена се внася по следната сметка на Община Лясковец: IBAN BG02STSA93003300702086, BIC: STSABGSF в срок до деня, предхождащ датата на търга.

10. В търговете могат да участват само физически лица, собственици на жилище или ползватели с учредено вещно право на ползване, собственици на лек автомобил, с постоянен или настоящ адрес в гр.Лясковец, ул. “Стойчо Куркев” № 15 - 21, всички входове, на които не е учредено право на строеж за гараж на територията на община Лясковец.

11. При неявяване на кандидати повторни търгове с явно наддаване да се проведат в същите часове, на същото място, при същите условия на дати, както следва:

11.1. На 23.11.2009 г. от 08.00 часа - за гаражна клетка № 1, със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр.Лясковец;

11.2. На 23.11.2009 г. от 09.00 часа - за гаражна клетка № 2, със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр.Лясковец;

11.3. На 23.11.2009 г. от 10.00 часа - за гаражна клетка № 3, със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр.Лясковец;

11.4. На 23.11.2009 г. от 11.00 часа - за гаражна клетка № 4, със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр.Лясковец;

11.5. На 23.11.2009 г. от 13.00 часа - за гаражна клетка № 5, със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр.Лясковец;

11.6. На 23.11.2009 г. от 14.00 часа - за гаражна клетка № 6, със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр.Лясковец;

11.7. На 23.11.2009 г. от 15.00 часа - за гаражна клетка № 7, със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр.Лясковец;

11.8. На 23.11.2009 г. от 16.00 часа - за гаражна клетка № 8, със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр.Лясковец;

11.9. На 24.11.2009 г. от 08.00 часа - за гаражна клетка № 16 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр.Лясковец;

11.10. На 24.11.2009 г. от 09.00 часа - за гаражна клетка № 17 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр.Лясковец;

11.11. На 24.11.2009 г. от 10.00 часа - за гаражна клетка № 18 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр.Лясковец;

11.12. На 24.11.2009 г. от 11.00 часа - за гаражна клетка № 19 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр.Лясковец;

11.13. На 24.11.2009 г. от 12.00 часа - за гаражна клетка № 21 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр.Лясковец;

11.14. На 25.11.2009 г. от 08.00 часа - за гаражна клетка № 22 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр.Лясковец;

11.15. На 25.11.2009 г. от 09.00 часа - за гаражна клетка № 23 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр.Лясковец;

11.16. На 25.11.2009 г. от 10.00 часа - за гаражна клетка № 24 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр.Лясковец;

11.17. На 25.11.2009 г. от 11.00 часа - за гаражна клетка № 25 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр.Лясковец;

11.18. На 25.11.2009 г. от 12.00 часа - за гаражна клетка № 26 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр.Лясковец;

11.19. На 26.11.2009 г. от 08.00 часа - за гаражна клетка № 27 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр.Лясковец;

11.20. На 26.11.2009 г. от 09.00 часа - за гаражна клетка № 28 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр.Лясковец;

11.21. На 26.11.2009 г. от 10.00 ч. за гаражна клетка с № 3 със застроена площ 33 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) ХV - за гаражи и обслужване, кв. 3 по ПУП на гр.Лясковец.

12. Тръжната документация за участие в повторните търгове да се получава в Информационния център в Община Лясковец, след заплащане такса от 50.00 лева в срок до 17.00 часа на 20.11.2009 г.

13. Заявления за участие в повторния търг се подава в Информационния център в Община Лясковец в срок до 17.00 часа на деня, предхождащ датата на повторния търг.

14. Депозит за участие в повторните търгове за гаражни клетки по точка 1.1. в размер на 52.50 лева, представляващ 10 % от началната тръжна цена и за гаражна клетка по точка 1.2. в размер на 80.00 лева, представляващ в размер на 10% от началната тръжна цена се внася по следната сметка на Община Лясковец: IBAN BG02STSA93003300702086, BIC: STSABGSF, в срок до деня, предхождащ датата на повторния търг.

15. Възлага на кмета на Община Лясковец провеждането на търговете и сключването на договори със спечелилите участници.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |