This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 32 от заседание
на ОбС, проведено на 29.10.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 388

ОТНОСНО: Учредяване на възмездно право на строеж върху имот - частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.37, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 355/27.08.2009 г. на Общински съвет-Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, 2 “против” и 5 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе публично оповестен конкурс за учредяване на възмездно право на строеж върху имот – частна общинска собственост за изграждане на нова едноетажна застройка с обществено обслужващо предназначение – магазин за печатни произведения и други дребни промишлени изделия със застроена площ 14.00 кв.м върху урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІІ – за жилищно строителство и магазини, в кв.29 по ПУП на гр.Лясковец, съобразно предвижданията на подробен устройствен план (ПУП) на гр.Лясковец, при начална конкурсна цена в размер на 990.00 лева (деветстотин и деветдесет лева).

2. Публично оповестения конкурс да се проведе в салона на сградата на Община Лясковец, находяща се в гр.Лясковец, пл.“Възраждане” № 1, на 30.11.2009 г., от 09.00 часа.

3. Заплащането на договорената цена се извършва в седемдневен срок от обявяването на заповедта по чл.83, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената сума и внесения депозит да се заплаща в левове по следната сметка на Община Лясковец: IBAN BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 445900. Режийни разноски в размер на 2 % върху договорената сума се заплащат по следната сметка на Община Лясковец: IBAN BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 447000. Местен данък в размер на 2 % върху договорената сума се заплаща по следната сметка на Община Лясковец: IBAN BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 442500. Разходите, направени от общината за изготвяне на пазарна оценка в размер на 50.00 лева да се заплащат в касата на общината. Такса “Административна услуга” в размер на 16.00 лева да се заплаща в Информационния център в Община Лясковец. Непарични платежни средства не се приемат.

4. Критерии за оценка на конкурсните предложения – посочени в конкурсната документация, както следва:
4.1. Предложена цена.
4.2. Срок за завършване на строителните дейности.
4.3. Разкриване на работни места за граждани от общината.
4.4. Финансова и техническа обезпеченост за реализиране на проекта.
4.5. Идеен проект за реализиране на инвестиционните намерения.

5. Утвърждава конкурсната документация за обекта и проекта на договора като част от нея.

6. Конкурсната документация да се получава в Информационния център в Община Лясковец след заплащане на такса от 80.00 лева в срок до 17.00 часа на 26.11.2009 г.

7. Конкурсните предложения да се подават в Информационния център в Община Лясковец в срок до 17.00 часа на 27.11.2009 г.

8. Депозит за участие в размер на 99.00 лева, представляващ 10% от началната конкурсна цена се внася по следната сметка на Община Лясковец: IBAN BG02STSA93003300702086, BIC: STSABGSF в срок до 27.11.2009 г.

9. До участие в конкурса се допускат физически и юридически лица. Кандидатите са длъжни да представят банкови и други документи, доказващи финансова и техническа обезпеченост за реализиране на проекта, както и идеен проект за реализиране на инвестиционните намерения.

10. Време и начин за оглед – оглед се извършва през всички работни дни, предхождащи датата на конкурса, след предварително уведомяване.

11. Възлага на кмета на Община Лясковец провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване възмездно право на строеж и сключване на договор със спечелилия конкурса участник.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |