This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 32 от заседание
на ОбС, проведено на 29.10.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 386

ОТНОСНО: Осъществяване дейността по следприватизационен контрол, съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, ал.3, чл.5, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, във връзка с Решение № 159/28.07.2008 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Възлага на Кмета на Община Лясковец да назначи 9-членна комисия за осъществяване дейността по следприватизационен контрол, съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол във връзка с изпълнение на договорните клаузи относно задължения за извършване на инвестиции, разкриване на работни места и допълнителни предложения по приватизационни договори, сключени след обнародване в Държавен вестник (бр. 28/19.03.2002 г.) на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

2. В състава на комисията да бъдат включени петима общински съветника, определените с Решение на Общински съвет-Лясковец № 159/28.07.2008 г. (д-р Людмил Хараламбев Гецов, Николай Стефанов Дермишков и Румен Иванов Стойков), Христо Пенев Чемширов и Невянка Захариева Козлева, и четирима представители на общинска администрация, както следва: заместник-кмет, гл.юрисконсулт, представител на Дирекция “Изграждане на жизнената среда, общинска собственост, общинска охрана и проекти” и представител на Дирекция “Бюджет, финансово-стопански дейности, правно и информационно обслужване” (директора на дирекцията или главния счетоводител).

3. Възлага на кмета на Община Лясковец, след приключване работата на комисията да внесе доклад в Общински съвет.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |