This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 32 от заседание
на ОбС, проведено на 29.10.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 383

ОТНОСНО: Създаване Обществен комитет за културно и стопанско развитие на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Общински съвет упълномощава кмета на Община Лясковец за създаване на Обществен комитет за културно и стопанско развитие на Община Лясковец като продължение на традицията от 1920-1935 г. (срок 30.ХІ.2009 г.).

2.В него могат да членуват лица без регламент във възраст, пол, образование, религия и народност.

3.Да се привлекат специалисти от различни институции, бизнесмени и общественици, които да акумулират културен продукт, предназначен за широки обществени кръгове и потребности.

4.Комитетът да избере ръководство от седем члена, което да програмира и ръководи дейността му във времето между годишните събрания.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |