This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 32 от заседание
на ОбС, проведено на 29.10.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 379

ОТНОСНО: Кандидатстване за отпускане на средства по Проект „Красива България”.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 и чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Дава съгласие Община Лясковец да кандидатства за отпускане на средства по Проект „Красива България”, Мярка 02 „Подобряване на социална инфраструктура” с проект за обект „Детска ясла „Мир”, гр. Лясковец, ул. „д-р Иван Касабов” № 9 А”.

2.Дяловото участие на Общината във финансирането на обекта е 50% от общата стойност на проекта.

3.Средствата се осигуряват от фонд „Приватизация”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |