This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 32 от заседание
на ОбС, проведено на 29.10.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 378

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Изпълнителна агенция по финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство - Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” към Министерство на образованието, младежта и науката по Грантово споразумение BG0024-GAE-00073-E-VI-EEA FM.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23, чл.27, ал.4 и ал.5 и чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и във връзка с изпълнение на изискванията на Министерство на финансите като Национално координационно звено на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Упълномощава Кмета на Община Лясковец като бенефициент по грантово споразумение BG0024-GAE-00073-E-VI-EEA FM и Споразумение за изпълнение на проект № BG0024, подписано между Община Лясковец и Министерство на финансите на 05.08.2009 г. за проект „Укрепване на капацитета на Община Лясковец за модерно, ефикасно и прозрачно местно самоуправление” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство”, да издаде запис на заповед в полза на Главна дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми” към Министерство на образованието, младежта и науката, като Изпълнителна агенция по финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство, до размера на аванса по грантово споразумение BG0024-GAE-00073-E-VI-EEA FM, а именно: за сумата от 26 322.30 ЕВРО, представляваща 10% от размера на безвъзмездната помощ за срока на изпълнение на проекта, а именно – до 05.08.2010 г.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за получаване на авансово плащане по чл.11, т.9 от споразумението за изпълнение на проект № BG0024 “Укрепване на капацитета на Община Лясковец за модерно, ефикасно и прозрачно местно самоуправление”, одобрен за финансиране от Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |