This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 32 от заседание
на ОбС, проведено на 29.10.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 377

ОТНОСНО: Даване съгласие за участие на Община Лясковец като партньор на Районна колегия на Български лекарски съюз - Велико Търново, по Оперативна програма “Трансгранично сътрудничество Румъния – България” 2007-2013 г., по приоритетна ос 3: Икономическо и социално развитие – Икономическо развитие и социално сближаване чрез идентифициране и съвместно повишаване на сравнителните предимства на областта, подприоритет 3.3 Сътрудничество от типа “Хора за хора “.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23, чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за участие на Община Лясковец като партньор по проект “Здравеопазване без граници” на Районна колегия на Български лекарски съюз - Велико Търново, по Оперативна програма “Трансгранично сътрудничество Румъния – България” 2007-2013 г., по приоритетна ос 3: Икономическо и социално развитие – Икономическо развитие и социално сближаване чрез идентифициране и съвместно повишаване на сравнителните предимства на областта, подприоритет 3.3: Сътрудничество от типа “Хора за хора”.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за участие в проектите по програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България” 2007-2013 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |