This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 32 от заседание
на ОбС, проведено на 29.10.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 376

ОТНОСНО: Предоставяне на средства за реализацията на проект.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема средства в размер на 20 000 лева (двадесет хиляди лева) от “Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи” да се преведат като трансфер в бюджетната сметка на Община Лясковец и да бъдат използвани за покриване на разходите при изпълнение на проект “Укрепване на капацитета на Община Лясковец за модерно, ефикасно и прозрачно местно самоуправление”.

2. След приключване на проект “Укрепване на капацитета на Община Лясковец за модерно, ефикасно и прозрачно местно самоуправление”, трансфера от 20 000 лева да се предостави по извънбюджетната сметка на общината.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |