This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 32 от заседание
на ОбС, проведено на 29.10.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 375

ОТНОСНО: Предоставяне на средства от “Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи” за осигуряване на съфинансиране на проект “Ремонт покрив и фасади на ЦДГ “Сладкопойна чучулига” - с. Джулюница”, финансиран по програма „Красива България”.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема средства в размер на 58 000 лева (петдесет и осем хиляди лева) да бъдат използвани от “Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи” за осигуряване на съфинансиране на проект: “Ремонт покрив и фасади на ЦДГ “Сладкопойна чучулига” - с. Джулюница”, финансиран по програма “Красива България “.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |