This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 32 от заседание
на ОбС, проведено на 29.10.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 370

ОТНОСНО: Отпускане средства за закупуване от Община Лясковец на книгите на г-н Рашо Христов Радков „Ескадрила на смелите” и „По трънливия път на летците от Горна Оряховица” – по 10 броя от издание.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с молба с вх.№ М-813/31.08.2009 г. от Рашо Христов Радков.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Отпуска средства в размер на 300 лева за закупуване на книгите на г-н Рашо Христов Радков „Ескадрила на смелите” и „По трънливия път на летците от Горна Оряховица”, които да бъдат предоставени на Община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |