This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 31 от заседание
на ОбС, проведено на 24.09.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 369

ОТНОСНО: Включване на общински нежилищен имот в Годишния план за приватизация през 2009 година и откриване процедура за приватизация.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, ал.2, т.3, във връзка с чл.4, ал.2 и чл.31, ал.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.3, ал.5 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, във връзка с Решение № 281/26.03.2009 г. на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, 4 “против” и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изключва от списъка с обекти за отдаване под наем в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, обект, представляващ бивше клубно помещение, находящо се в УПИ ХV-84, кв.13 по Подробен устройствен план на с.Джулюница, община Лясковец.

2. Включва в Годишния план за приватизация през 2009 година общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество, представляващ: Застроен УПИ ХV-84 с площ 124 кв.м, ведно с построената в него сграда - бивше клубно помещение, преустроено в магазин, находящ се в кв.13 по Подробен устройствен план на с.Джулюница, община Лясковец, актуван с Акт за частна общинска собственост № 7/25.11.1996 г.

3. Открива процедура за приватизация на описания в точка 2 обект чрез публично оповестен конкурс на един етап.

4. Упълномощава кмета на Община Лясковец да възложи за обекта по точка 2, дейностите по изготвяне анализ на правното състояние, приватизационна оценка и информационен меморандум чрез пряко договаряне по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство.

5. Възлага на кмета на Община Лясковец да удостовери верността на информацията, съдържаща се в анализа на правното състояние.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |