This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 31 от заседание
на ОбС, проведено на 24.09.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 367

ОТНОСНО: Включване на обект – общинска собственост в списъка за продажба по Закона за общинската собственост през 2009 година.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение № 255/29.01.2009 г. на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Включва обект – общинска собственост в списъка за продажба през 2009 година, съгласно Закона за общинската собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ-общински, в кв.67 по Подробен устройствен план (ПУП) на с.Добри дял с площ 576 кв.м, подробно описан в Акт за частна общинска собственост (АОС-ч) № 599/10.05.2007 г.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия по подготовка продажбата на обекта по точка 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |