This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 31 от заседание
на ОбС, проведено на 24.09.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 365

ОТНОСНО: Определяне наемни цени на земеделски земи V и VІ категория от общинския поземлен фонд и стопанисвани от Общината земеделски земи.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост и чл.89-90 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема и включва в точка VІ в Методиката за определяне наемни цени на общинско имущество, годишни базисни цени при отдаване под наем за срок от една стопанска година (01.10.-30.09.) на земеделски земи V и VІ категория – общинска собственост и стопанисвани от Общината земеделски земи, както следва:

1.1. Ниви V категория – 5.00 лева/дка;

1.2. Ниви VІ категория – 4.50 лева/дка;

1.3. Трайни насаждения V категория – 6.00 лева/дка;

1.4. Трайни насаждения VІ категория – 5.70 лева/дка.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |