This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 31 от заседание
на ОбС, проведено на 24.09.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 364

ОТНОСНО: Поемане на общински дълг – кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД за осигуряване на съфинансиране на недопустими разходи за изпълнение на проект „Подобряване на общинската пътна мрежа в Община Лясковец”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие”.

На основание чл.21, ал.1, т.6, т.10 и т.12, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 85 от Закона за държавния бюджет за 2009 година и чл.13 и чл.14 от Закона за общинския дълг, както и в изпълнение на чл.13 и чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг и чл.44, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и във връзка със Стратегическия план за развитие на Община Лясковец през 2007-2013 година.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 10 гласа “за”, 2 “против” и 5 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Община Лясковец да сключи договор за кредит с Фонд за органите на местното самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел финансиране на недопустими разходи за реализацията на проект: „Подобряване на общинската пътна мрежа в Община Лясковец”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие”, приоритетна ос 2 „Регионална и местна достъпност”, схема „Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна инфраструктура” при следните основни параметри:

1. Максимален размер на дълга – 778 600 лева (седемстотин седемдесет и осем хиляди и шестстотин лева).

2. Валута на дълга – лева.

3. Вид на дълга – дългосрочен, поет с договор за общински заем.

4. Условия за погасяване:

- Срок на погасяване – до 84 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

5. Източници за погасяване на главницата – настоящи и бъдещи собствени приходи на Община Лясковец по смисъла на чл.6, т.1 от Закона за общинския дълг.

6. Максимален лихвен процент, такси, комисионни и други:

6.1. Максимален лихвен процент - до 8 %.

6.2. Такса ангажимент от 0.5 % (от стойността на кредита), дължима за неусвоената част от кредита.

6.3. Такса за управление 0.01 % (от стойността на кредита), дължима еднократно преди усвояване на кредита.

7. Начин на обезпечение на кредита:

- Учредяване на залог по чл.6, т.1 от Закона за общинския дълг върху собствените приходи на Общината по чл.6, ал.1, т.1 от Закона за общинските бюджети.

ІІ. Възлага и делегира права на кмета на Община Лясковец да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „УниКредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по точка І.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |