This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 31 от заседание
на ОбС, проведено на 24.09.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 363

ОТНОСНО: Предоставяне на средства от „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи” за осигуряване на съфинансиране на недопустими разходи за изпълнение на проект „Подобряване на общинската пътна мрежа в Община Лясковец”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие”.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и във връзка със Стратегическия план за развитие на Община Лясковец през 2007-2013 година.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 10 гласа “за”, “против” няма и 7 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема средства в размер на 158 504 лева да бъдат използвани от „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи” за осигуряване на съфинансиране за покриване на СМР по участъците в регулация, както следва:

- Недопустими разходи по път ІV – 51415, свързващ град Лясковец с манастир „Св.Св. Петър и Павел” за изпълнение на проект „Подобряване на общинската пътна мрежа в Община Лясковец”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |