This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 30 от заседание
на ОбС, проведено на 10.09.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 358

ОТНОСНО: Предоставяне еднократна помощ по повод автомобилна катастрофа.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, т.6.1. от Решение №261/26.02.2009 г. на Общински съвет – Лясковец и молба с вх.№ 227/08.09.2009 г. от Ангелина Стоилова Георгиева.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се предостави еднократна помощ в размер на 500 (петстотин) лева на Ангелина Стоилова Георгиева от гр.Лясковец, ул. „Чумерна” № 6, във връзка с транспортиране от Румъния на съпруга й Йонко Стефанов Георгиев - загинал при автомобилна катастрофа.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |