This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 30 от заседание
на ОбС, проведено на 10.09.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 357

ОТНОСНО: Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2009/2010 година.

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.6, т.19 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.10, ал.6 от Закона за народната просвета, чл.12, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, чл.11, ал.1, ал.2 и ал.3, чл.2, ал.6 на Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, въз основа на представените проектомрежи от директорите на училищата и от справка за необходимите средства за дофинансиране на училищата със слети и маломерни паралелки от първостепенния разпоредител на бюджетни кредити (ПРБК).

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, 6 “против” и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Утвърждава броя на паралелките с деца под определения минимум, както следва:

1.СОУ „Максим Райкович” гр.Лясковец
десети „б” клас – 17 ученика;
десети „в” клас – 17 ученика.

Недостиг на ученици – 2. Необходими средства за дофинансиране за периода 1 септември 2009 г. – 31 август 2010 г. – 2 648 лева, в това число за периода септември – декември 2009 г. – 882.67 лева. Училището не желае дофинансиране от общинския бюджет.


2.НУ „Цани Гинчев” гр.Лясковец
първи клас – 1 паралелка – 13 ученика;
втори клас – 1 паралелка – 12 ученика.

Недостиг на ученици – 7. Необходими средства за дофинансиране за периода 1 септември 2009 г. – 31 август 2010 г. – 9 268 лева, в това число за периода септември – декември 2009 г. – 3 089.33 лева. Училището не желае дофинансиране от общинския бюджет.

2.1. НУ „Цани Гинчев” гр.Лясковец
Подготвителна група – 10 деца.
Училището не желае дофинансиране от общинския бюджет.


3.ОУ „П.Р.Славейков” с.Джулюница
първи клас – 1 паралелка – 10 ученика;
втори клас – 1 паралелка – 13 ученика;
трети клас – 1 паралелка – 15 ученика;
пети клас – 1 паралелка – 13 ученика;
шести клас – 1 паралелка – 14 ученика;

Недостиг на ученици – 19. Необходими средства за дофинансиране за периода 1 септември 2009 г. – 31 август 2010 г. – 25 156 лева, в това число за периода септември – декември 2009 г. – 8 385.33 лева.

3.1. ОУ „П.Р.Славейков” с.Джулюница

1 ПИГ – 25 ученика – дофинансирана от общинския бюджет със средства в размер до 8 000 лева.


4.ОУ „Св.св.Кирил и Методий” с.Козаревец
първи - трети клас – 1 слята паралелка – 11 ученика;
втори - четвърти клас – 1 слята паралелка – 12 ученика;
пети - седми клас – 1 слята паралелка – 11 ученика;
шести - осми клас – 1 слята паралелка – 11 ученика.

Недостиг на ученици – 23. Необходими средства за дофинансиране за периода 1 септември 2009 г. – 31 август 2010 г. – 30 452 лева, в това число за периода септември – декември 2009 г. – 10 150.67 лева.


5.ОУ „Иван Вазов” с.Добри дял
първи - втори клас – 1 слята паралелка – 12 ученика;
трети - четвърти клас – 1 слята паралелка – 12 ученика;
пети - шести клас – 1 слята паралелка – 12 ученика;
седми - осми клас – 1 слята паралелка – 12 ученика.

Недостиг на ученици – 20. Необходими средства за дофинансиране за периода 1 септември 2009 г. – 31 август 2010 г. – 26 480 лева, в това число за периода септември – декември 2009 г. – 8 826.67 лева.


ІІ. Определя средна месечна посещаемост на децата в група в ЦДГ, както следва:

1. ЦДГ „Пчелица” гр.Лясковец - 13 деца;
2. ЦДГ „Радост” гр.Лясковец - 13 деца;
3. ЦДГ „Славейче” гр.Лясковец - 13 деца;
4. ЦДГ „Сладкопойна чучулига” с.Джулюница - 12 деца;
5. ЦДГ „Детелина” с.Козаревец - 12 деца;
6. ЦДГ „Щастливо детство” с.Добри дял - 12 деца;
7. ЦДГ „Вълшебство” с.Драгижево - 12 деца;


ІІІ. Дава съгласието си за закриване на ОУ „Св.св. Кирил и Методий” с.Козаревец, ул. „Д-р Иван Камбуров” 2, община Лясковец, считано от 01.09.2010 година.


ІV. Дава съгласието си за закриване на ОУ „Иван Вазов” с.Добри дял, ул. „Васил Левски” 22, община Лясковец, считано от 01.09.2010 година.


V. Да се изготви предложение до Министъра на образованието, младежта и науката съгласно изискванията на чл.12, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета за закриване на двете училища.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |