This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 29 от заседание
на ОбС, проведено на 27.08.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 356

ОТНОСНО: Отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.7, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на 1 брой помещение, находящо се в приземния етаж, под физкултурния салон в сградата на ОУ „П.Р.Славейков” с.Джулюница за ползване като склад за пресни плодове, с общоползваема площ 10.53 кв.м при първоначален месечен наем в размер на 41.49 лева, който да бъде актуализиран с инфлационния индекс за предходната година. Физкултурният салон е актуван с Акт за публична общинска собственост (АОС-п) № 48/25.10.1999 г.

2. Разходите, свързани с ползване на помещението са за сметка на наемателя.

3. Възлага на кмета на Община Лясковец да организира провеждане на публично оповестен конкурс по реда на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |