This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 29 от заседание
на ОбС, проведено на 27.08.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 355

ОТНОСНО: Разпореждане с имот – частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.37, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изключва от Цялостната схема, само подробна схема гр.Лясковец – картен лист № 5, съгласно чл.16, ал.1 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Лясковец, приета от Общински съвет – Лясковец, обхващаща общински терен № 1 за поставяне на преместваем обект павилион – 1 брой.

2. Да се проведе публично оповестен конкурс по реда на Закона за общинската собственост за учредяване на право на строеж за изграждане нова едноетажна застройка – магазин за печатни произведения и други дребни промишлени изделия със застроена площ 14.00 кв.м върху урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІІ – за жилищно строителство (ЖС) и магазини, в кв. 29 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр.Лясковец.

3. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по подготовката за учредяване право на строеж, съгласно разпоредбите на чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.37, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |