This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 29 от заседание
на ОбС, проведено на 27.08.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 354

ОТНОСНО: Учредяване право на пристрояване.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1, чл.38, ал.2 и ал.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с молба с вх.№ М-728/04.08.2009 г. от Венцислав Веселинов Драганов от гр.Горна Оряховица.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Учредява право на пристрояване на Венцислав Веселинов Драганов с ЕГН 7806161405, от гр.Горна Оряховица, ул. „П.Цвикев” № 39, върху 15.87 кв. м общинска земя (по АОС-ч № 590/05.02.2007 г.) за разширение към съществуващо заведение: Снег-бар „Централ” на ул. „Трети март” № 8 в гр.Лясковец с обществено обслужващо предназначение (едноетажно допълващо застрояване), находящ се в урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІІ – за жилищно строителство и магазини, в кв.29 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр.Лясковец.

2. Венцислав Веселинов Драганов с ЕГН 7806161405, от гр.Горна Оряховица, ул. „П.Цвикев” № 39 да заплати правото на пристрояване по пазарна цена 1450.00 лева (хиляда четиристотин и петдесет лева).

3. Възлага на кмета на Община Лясковец да подготви заповед и договор за учредяване на правото на пристрояване.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |